• جداول و نمودارهای توصیفی از داده ها

    محتوای لیست اینجا میرود

  • آزمون فرضیات و تحلیل استنباطی

    محتوای لیست اینجا میرود

  • آزمون های جانبی جهت صحت داده ها

    محتوای لیست اینجا میرود

  • تحلیل های معادلات ساختاری

  • 09101027041

اطلاعات تماس با ما:

۰۹۱۳۱۰۲۷۰۴۱

۰۹۱۰۱۰۲۷۰۴۱

۰۹۱۳۳۱۹۱۸۰۳

ایمیل:

ioweb@yahoo.com