• Our Service

خدمات ما

اهداف روش های تحقیق در روان شناسی صنعتی / سازمانی

از آنجائی که روان شناسی صنعتی / سازمانی یک علم است، لامحاله، اهداف اصلی هر علمی را هم دارا می باشد که عبارتند از: توصیف، توضیح و پیش بینی پدیده ها است. از آنجائی که روان شناسی صنعتی/سازمانی علم رفتار کاری است، اهدافش هم توصیف کردن، توضیح دادن و پیش بینی کردن رفتار کاری است.

 برای مثال، یک روان شناس صنعتی / سازمانی ممکن است سعی کند که فقط هدف اول را با توصیف سطوح تولید یک شرکت، نرخ غیبت از کار کارمندان، گردش نیروی کار، نوع و شکل روابط متقابل بین کارگران و سرپرستان با قصد ارائه تصویری هر چه روشن تر از یک سازمان تحت مطالعه برآورد کند. به هدف توضیح پدیده ها زمانی دست یافته می شود که روان شناس صنعتی/سازمانی سعی کند تا کشف نماید چرا شیوه خاصی از رفتار کاری رخ می دهد. پیدا کردن نرخ جابجائی نیروی کارمندی به علت عدم رضایت کارمندان از میزان دستمزد دریافتی و سایر امکانات مالی از یک شرکت مثالی روشن در این زمینه است. به هدف پیش بینی زمانی خواهیم رسید که یک محقق کوشش کند با استفاده از نمرات حاصله از یک آزمون معین روان شناختی، پیش بینی می کند کدام کارمند بهترین کاندیدای شغل مدیریت خواهد بود، یا زمانی که یک محقق با استفاده از نظریه انگیزش پیش بینی می کند که کارمند در مقابل برنامه های متفاوت انگیزشی چه عکس العملی نشان خواهد داد.

کاربردی بودن روش تحقیق علوم انسانی

روان شناس صنعتی/ سازمانی، یک علم کاربردی است و به همین علت قصد دارد که رفتار را برای رسیدن به هدف مورد نظر کنترل کرده تغییر دهد. با استفاد از نتایج تحقیقات قبلی است که یک روان شناس صنعتی / سازمانی می تواند بعضی از جنبه های رفتار در کار را تغییر دهد. برای مثال شواهدی در دست است که بین مشارکت کارمندی در تصمیم گیری سازمانی و سطوح مختلف شغلی ارتباط وجود دارد. (آرگیریس، ۱۹۶۴، لاک و اسکویگر، ۱۹۷۶).

صورت بندی مشکل ——–> ایجاد فرضیه ها ——–> انتخاب طرح تحقیقی ——–> جمع آوری اطلاعات ——–> تحلیل آماری اطلاعات ——–> تفسیر نتایج و نتیجه گیری نهایی

با درک این رابطه یک روان شناس صنعتی / سازمانی باید برنامه ای تنظیم کند تا مشارکت کارمندی را در خط مشی تصمیم گیری یک سازمان به منظور افزایش سطوح رضایت شغلی افزایش دهد.

خدمات تیم راهبرد “ساده و حرفه ای” است.

سرمایه های انسانی خود را توسعه دهید.