عنوان کامل طرح:

سنجش و پایش مولفه های رضایت شغلی

مدت زمان اجرا:

3 الی 4 ماه

روش اجرا:

پیمایشی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه)

با روش کار آشنا شوید:

در این طرح که از طریق روش های کاملا علمی اجرا می گردد، با انجام مطالعه ای اولیه در خصوص شرکت یا سازمان  شما، مولفه ها و عوامل کلید رضایت شغلی به طور بومی تعریف و تدوین می گردد. این کلید های اصلی براساس اصول روانسنجی در قالب فرم های نظر سنجی (پرسشنامه بومی رضایت شغلی) تهیه و با همکاری واحدهای ذیربط در مجموعه شما، به صورت طرح پیمایشی اجرا می گردد.

درنهایت و پس از جمع آوری اطلاعات کسب شده، تحلیل های آماری دقیق و همه جانبه انجام گرفته و گزارش های نهایی بصورت جداول و نمودارهای توصیفی و شواهد استنباطی ارائه می گردد.

پس از جمع بندی نهایی و کسب نظرات خبرگان شرکت، راهکارهای عملی بهبود در جهت خشنودی و رضایت پرسنل آماده و گزارش می گردد.

در نظر داشته باشید که در تمامی مراحل، فعالیت ها متناسب با شرایط فعلی شرکت یا سازمان مورد نظر بومی شده و اجرا می گردد.

شما می توانید نمونه کارهای انجام شده، گزارشات تدوین شده و جداول رضایت شغلی به صورت نمونه از طریق لینک های زیر را مشاهده فرمایید.

اطلاعات تماس با ما:

09131027041

09101027041

09133191803

ایمیل:

ioweb@yahoo.com