مطالب توسط محمد اصلانپور

چالش های سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی

برخی از چالشهایی که سازمانهای بزرگ و متوسط ایرانی با آن مواجه هستند: –        فقدان شفافیت تصمیم ها سازمانی، عدم پایبندی به رویه های مصوب که نتیجه آن بی اعتمادی پرسنل به کلیه فرایندهای سازمانی می شود –        فقدان قدرت تمییز در مدیران در خصوص شایستگیهای شغلی کارکنان زیرمجموعه –        فقدان دانش ارزیابی نیروی انسانی(شامل […]