مطالب توسط حسام بذرافکن

درس اول: روانشناس صنعتی و سازمانی بشویم؟

معرفی روانشناسی صنعتی و سازمانی[1] از جمله واژگان غریب در زبان فارسی است. ولی نه همان قدر که واژه روانشناسی خود نامانوس و دور از ذهن است. همانطور که کسی دقیقا نمی داند، تفاوت روانشناس بودن و مشاور بودن در چیست (در فرهنگ عامه) و البته توضیح دادن آن تفاوت هم، آسان نیست! کسی هم دقیقا […]