شایعه پراکنی

/
شایعه پراکنی سیستم رسمی تنها شبکه ارتباطی در گروه یا سازمان ن…

شایعه سازی در محیط کار : چهار هوک ستی

/
با وجود اینکه معمولا شایعات بی خطر هستند، اما ممکن است پیامد ه…

استرس شغلی: مبانی نظری

/
مقدمه و تعاریف امروزه استرس[1] در محیط کار، یکی از دغدغه ­های اساسی…

چهارچوب های نظری و مدل های استرس

/
مطالعاتی که در زمینه استرس شغلی و یا استرس حرفه انجام گرفته …

منابع استرس

/
استرس جزئي از زندگي بشر و اجتناب ناپذير است. گذران اوقات زندگي انسان در…

پیامد های منفی استرس شغلی

/
استرس شغلی همانگونه که تاثیرات منفی بر روی فرد دارد، کل سازمان را…

کنترل و مقابله با استرس

/
اشخاصي كه درباره استرس اطلاع كمي دارند، اغلب آن را نوعی نيروي خارجي نيرو…

نقش تفاوت های فردی در تحمل تعارض کار- خانواده

/
ویژگی های فردی و شخصیتی، عوامل و فاکتورهای مهمی هستند که با سطوح تعارض کار/خا…

پیامدهای منفی خانوادگی - اجتماعی نوبتکاری و کارکنان اقماری

/
کار اقماری معمولاً بر اساس دو روز کار و یک روز استراحت و یا …

پیامدهای منفی تعارض کار-خانواده

/
تحقیقات قابل توجهی به پیامدهای تعارض کار/خانواده، مخصوصاً به نگرش ه…