روش های سنجش اعتبار آزمون استخدامی

/
اعتبار آزمون استخدامی اگرچه برای تعیین اعتبار یک آزمون راه ه…

آموزش چهارچوب مرجع

/
ارزیابی عملکرد کاری افراد، تقریبا در هر سازمان به شیوه ای انجا…

تحلیل عوامل چیست؟

/
تحلیل عوامل[1]روشی آماری برای توصیف روابط بین تعدادی متغیر مشاه…

تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی

/
تحلیل عامل اکتشافی معمولا هدف از تحلیل عامل اکتشافی (EFA) ا…

تحلیل عاملی

/
مقدمه تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند مت…

فرمول کوکران و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه

/
برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شو…

جدول انتخاب آزمون آماری

/
به کمک جدول زیر براحتی می توانید یکی از ۲۴ آزمون مورد نظر خود را …

انواع آزمون های آماری در آمار استنباطی

/
قابل ذکر است قبل از ورود به الگوریتم انتخاب آزمون آماری بهتر است …

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

/
شاخه های مختلف علوم برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلفی مانن…

مفاهیم اساسی در آمار: علوم انسانی

/
آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می…