,

روش های تحقیق در روان شناسی صنعتی‌و سازمانی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی یکی از اهداف اصلی روش های تحقیق در علوم اجتماعی که مورد استفاده روان شناسی صنعتی / سازمانی قرار می گیرد این است که محقق را قادر می کند که از هر نوع احساس شخصی یا تورش برای مطالعه موضوعی خاص به صورت عینی پرهیز …