سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

, ,
در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل بالقوه وجود دارد. روان شناسان صنعتی / سازمانی بررسی   کرده اند که چگونه خصوصیت های کارگران مانند منش، نگرش و آموزش آنها در رفتار شغلی تاثیر می گذارد. در محیط فیزیکی و اجتما…

چگونه می شود در زندگی از شیوه های تحقیق استفاده کرد.

,
چگونه می شود در زندگی از شیوه های تحقیق استفاده کرد. در حالی که اطلاعات کامل درباره روش های تحقیق در علوم اجتماعی برای روان شناس صنعتی / سازمانی امر بسیار مهمی است، این اطلاعات چگونه ممکن است در زندگی یک کارگر یا کارمند معمولی صادق باشد؟ شای…

روش های تحقیق در روان شناسی صنعتی‌و سازمانی

,
روش های تحقیق در علوم اجتماعی یکی از اهداف اصلی روش های تحقیق در علوم اجتماعی که مورد استفاده روان شناسی صنعتی / سازمانی قرار می گیرد این است که محقق را قادر می کند که از هر نوع احساس شخصی یا تورش برای مطالعه موضوعی خاص به صورت عینی پرهیز …