تعارض کار-خانواده: تعاریف نظری

/
تعارض کار- خانواده: مبانی نظری   تقابل میان کار و خانواده یکی از موض…

مقدمه: تعارض کارخانواده در کارکنان اقماری شرکت های حفاری

/
مقدمه تعارض کار- خانواده به عنوان یکی از مهمترین فشارزا های …

راهکارهای کاهش استرس شغلی

/
اول اینکه از استرسهایتان حرف بزنید:  یک آدم صبور و دهن‌قرص، گیر بیاورید …

پیشگیری از استرس شغلی

/
هیچ رویکرد استاندارد شده ای برای توسعه یک برنامه پیشگیری استرس وجود ند…

استرس شغلی و مدیریت آن

/
در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار وا…

فرسودگی شغلی: علل و نشانه ها

/
دوباره صبح شد، چشمانم را باز کردم، احساس می کردم دیشب اصلاً نخ…

کمک به کارمندان در متوازن کردن تضادهای زندگی – کار

/
تضادهای زندگی – کار در دهه 1960 یا 1970 کارمندان به طور معمول ا…