مقایسه سازمان های بزرگ و کوچک

 مقایسه سازمان های بزرگ و کوچک سازمان ها چنین احساس می کنند که راهی جز رشد ندارند، ولی این پرسش مطرح است که این رشد چگونه و به چه میزانی باید باشد ؟ سازمان باید در چه اندازه ای باشد که بهتر بتواند در محیط جهانی رقابت کند ؟ سازمان های بزرگ ب…