هفت مورد از اصطلاحات مهم شغلی پر کاربرد در شرح شغل نویسی (تعریف شغل، شاغل و …)

شغل چیست؟ شاغل کیست؟ 
١- شغل : شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
 ۲- شاغل: فردی که در زمان مشخصی عهده دار شغلی است.

جذب استعداد: راهنمایی برای درک و مدیریت فرایند استخدام:بخش ۴

جذب استعداد: راهنمایی برای درک و مدیریت فرایند استخدام-بخش ۳

جذب استعداد: راهنمایی برای درک و مدیریت فرایند استخدام-بخش ۲

جذب استعداد: راهنمایی برای درک و مدیریت فرایند استخدام-بخش ۱