میانبرهای رایج برای قضاوت در مورد افراد: اثر هاله ای

/
میانبرهای رایج برای قضاوت در مورد افراد وقتی می خواهیم در مو…

میانبرهای رایج برای قضاوت در مورد افراد

/
وقتی می خواهیم در مورد دیگران قضاوت کنیم، میانبرهایی را به کار م…

میانبرهای رایج برای قضاوت: آمریکایی های مسلمان

/
ادراک یا واقعیت: از کارمند یکی از شرکت های کرایه خودرو خواس…

فرهنگ ها و صفات شخصیتی بارز

/
شخصیت آیا چهارچوب های شخصیتی همچون مدل پنج بزرگ در فرهنگ های مخ…

ارزش های غایی در مقایسه با ارزش های ابزاری

/
آیا ارزش ها را می توان طبقه بندی کرد؟ بله. در این بخش دو رویکرد را…

ارزش ها و اهمیت ارزش ها

/
مجازات اعدام درست است یا غلط؟ دوست داشتن قدرت خوب است یا بد؟ پ…

بازخورد چیست؟

/
بازخورد[1] اطلاعاتی است که افراد با توجه به عملکردشان دریافت م…

آموزش چهارچوب مرجع

/
ارزیابی عملکرد کاری افراد، تقریبا در هر سازمان به شیوه ای انجا…

گروه های متمرکز

/
گروه های متمرکز[1] یکی از ابزارها و روش های تحقیق بنیادی برای…

انواع هوش: همه انسانها به نوعي باهوش اند

/
همه انسانها به نوعي باهوش محسوب مي شوند اگر فكر مي كنيد فقط اف…