, , , ,

یک تحلیل کامل از شغل مشاور املاک

کاربرد روان شناسی صنعتی / سازمانی: تحلیل شغل مشاور املاک ایالت کالیفرنیا برای انجام پروژه ای درباره وظایف مشاوران املاک و دلال های خانه یک روان شناس صنعتی / سازمانی را برای انجام تحلیل شغلی کامل در سطح ملی استخدام کرد (باکلی 1993). ایالت کالیفرن…
, , ,

تحلیل شغل چیست؟ چه لزومی دارد؟

یکی از عملکردهای پرسنلی بسیار اساسی تحلیل مشاغل یا مطالعه شرح وظایف، کارها و مسئولیت های یک شغل، دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام آن می باشد. تحلیل مشاغل در واقع نقطه آغاز تقریبا تمام عملکردهای پرسنلی محسوب می گردد. تحلیل مشاغل برای …
, ,

سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل بالقوه وجود دارد. روان شناسان صنعتی / سازمانی بررسی   کرده اند که چگونه خصوصیت های کارگران مانند منش، نگرش و آموزش آنها در رفتار شغلی تاثیر می گذارد. در محیط فیزیکی و اجتما…
, ,

شکل دادن به رفتار: ابزار مدیریتی

با توجه به اینکه یادگیری هم در کار و هم پیش از آن رخ می دهد، غالبا دغدغه مدیران این است که چطور به کارکنان آموزش دهند طوری رفتار کنند که برای سازمان بیشترین منفعت را به همراه داشته باشد. وقتی سعی داریم مرحله به مرحله، با جهت دادن به یادگیری، …
,

نقش سن و جنسیت در شغل و کارایی شغلی

سن حداقل سه دلیل وجود دارد که رابطه میان سن و کارآیی در دهه آینده اهمیت دو چندانی پیدا خواهد کرد. اول اینکه تصور عمومی بر این است که کارآیی شغلی با افزایش سن کاهش می یابد. صرف نظر از این که این موضوع صحت دارد یا خیر، افراد زیادی به آن معتقد بوده بر…
,

رفتار انحرافی در محیط کار

رفتار انحرافی و محیط کار با توجه به هزینه ای که غیبت و جابه جایی به کارفرمایان تحمیل می کند، محققین رفتار سازمانی بیش از پیش این رفتارها را به عنوان شاخص ها یا رفتار های انحرافی مورد مطالعه قرار داده اند. انحراف طیف وسیعی دارد و از گوش دادن به م…
,

بهره وری و سازمان بهره ور

سازمان بهره ور: سازمان بهره ور، سازمانی است که بتواند با تبدیل نهادها به خروجی ها در پایینتر سطح هزینه، به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. از این رو بهره وری هم به اثر بخش بودن (Effectiveness) ربط دارد و هم به کارآمدی (Efficiency). به عنوان مثال …