7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

/
کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای ت…

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

/
یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح ز…

مدل ارزیابی نظام پیشنهادات (CIPP)

/
 رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «…

توانمند سازی و مشارکت کارکنان

سازمان هایی که علاقه مند به رقابت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر …

خلاصه ای درباره تحلیل شغلی

/
تحلیل شغلی یک مطالعه ی منظم از وظایف، تکالیف و مسئولیت های شغلی و د…

شیوه اتفاقات بحرانی

/
شیوه اتفاقات بحرانی در تحلیل مشاغل رفتارهای خاص کارگری را که به…

یک تحلیل کامل از شغل مشاور املاک

/
کاربرد روان شناسی صنعتی / سازمانی: تحلیل شغل مشاور املاک ایا…

تحلیل شغل چیست؟ چه لزومی دارد؟

/
یکی از عملکردهای پرسنلی بسیار اساسی تحلیل مشاغل یا مطالعه شرح وظا…

سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

/
در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل…

شکل دادن به رفتار: ابزار مدیریتی

/
با توجه به اینکه یادگیری هم در کار و هم پیش از آن رخ می دهد، …