7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

/
کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای ت…

دلبستگی شغلی و مشارکت کارکنان

/
اعتقاد سنتی مبتنی بر آن است که مشارکت سبب رضایت کارکنان شده و این ا…

رهبران نظریه کیفیت و نظریه TQM

/
کیفیت در عین حال که واژه رایج و آشنایی است ولی تفاسیر گوناگونی از آن…

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

/
یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح ز…

مدل ارزیابی نظام پیشنهادات (CIPP)

/
 رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «…

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

/
هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثر…

توانمند سازی و مشارکت کارکنان

سازمان هایی که علاقه مند به رقابت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر …

یک تحلیل کامل از شغل مشاور املاک

/
کاربرد روان شناسی صنعتی / سازمانی: تحلیل شغل مشاور املاک ایا…

تحلیل شغل چیست؟ چه لزومی دارد؟

/
یکی از عملکردهای پرسنلی بسیار اساسی تحلیل مشاغل یا مطالعه شرح وظا…

نقش ها و مهارت های مدیریتی مدیران

/
نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ ، دانش آموخته دانشگاه ام. آی. تی ، د…