, , ,

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح زیر ذکر می کنند: 1- ساختار سازمانی: شرایط مطلوب: تمرکززدایی و رسمیت کمتر،مشتری مداری، تنوع در خدمات یا محصول. شرایط نامطلوب: تمرکز و رسمیت زیاد، خدمات و محصولات استاندارد. 2- فرهن…
, , ,

مدل ارزیابی نظام پیشنهادات (CIPP)

 رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از سیستم پیشنهادات یا طرح بسیج اندیشه ها که این عوامل از جمله عوامل موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت …
, ,

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثری می دانند: الف- متغیرهای علّی: متغیرهایی هستند که در فرآیند برنامه های توان افزایی و نتایج حاصل از آن بطور مستقیم اثر گذارند، مهمترین متغیرهای علّی را به چهار دسته می توان تقسیم …
, , ,

خلاصه ای درباره تحلیل شغلی

تحلیل شغلی یک مطالعه ی منظم از وظایف، تکالیف و مسئولیت های شغلی و دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام آن شغل می باشد. تحلیل شغلی، که نقطه آغاز پراهمیتی در بسیاری از عملکرد های پرسنلی محسوب می شود نتایج گوناگونی ببار می آورد از جمله : توصی…
, , , ,

یک تحلیل کامل از شغل مشاور املاک

کاربرد روان شناسی صنعتی / سازمانی: تحلیل شغل مشاور املاک ایالت کالیفرنیا برای انجام پروژه ای درباره وظایف مشاوران املاک و دلال های خانه یک روان شناس صنعتی / سازمانی را برای انجام تحلیل شغلی کامل در سطح ملی استخدام کرد (باکلی 1993). ایالت کالیفرن…