نگهداری منابع انسانی

/
  نگهداری کارکنان سازمان ها و به ویژه نگهداری مدیران، ابعادی وسیعتر…

چگونه کارکناني با انگيزه و عاشق کار و سازمان داشته باشيم: دوازده کشف گالوپ

/
يکي از موضوعات و دغدغه هاي مديران در محيط پيچيده و پر چالش ک…

اندازه گيري بهره وري

/
براي بشر آگاهي از نتايج تلاشهايش يك نياز ذاتي است و مديران نيز ب…

راهكارهاي افزايش بهره وري

/
چكيده با وجود تعاريف زياد درباره بهره وري، به منظور اجرايي …

منابع انسانی چه وظایفی بر عهده دارد؟

/
منابع انسانی سازمان، متشکل از مجموعه ای از نیرو های ستادی و صف می ب…

7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

/
کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای ت…

رهبران نظریه کیفیت و نظریه TQM

/
کیفیت در عین حال که واژه رایج و آشنایی است ولی تفاسیر گوناگونی از آن…

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

/
یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح ز…

مدل ارزیابی نظام پیشنهادات (CIPP)

/
 رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «…

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

/
هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثر…