منابع انسانی چه وظایفی بر عهده دارد؟

/
منابع انسانی سازمان، متشکل از مجموعه ای از نیرو های ستادی و صف می ب…

7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

/
کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای ت…

رهبران نظریه کیفیت و نظریه TQM

/
کیفیت در عین حال که واژه رایج و آشنایی است ولی تفاسیر گوناگونی از آن…

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

/
یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح ز…

مدل ارزیابی نظام پیشنهادات (CIPP)

/
 رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «…

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

/
هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثر…

خلاصه ای درباره تحلیل شغلی

/
تحلیل شغلی یک مطالعه ی منظم از وظایف، تکالیف و مسئولیت های شغلی و د…

یک تحلیل کامل از شغل مشاور املاک

/
کاربرد روان شناسی صنعتی / سازمانی: تحلیل شغل مشاور املاک ایا…