درس 27؛ چشم انداز سازمانی

/
همه ما پیوسته در فرایند پیش بینی آینده درگیریم. ما بطور موجه نگران ات…

درس 26؛ الگوی حکم رانی سازمان

/
در هر سازمانی الگویی وجود دارد که بر موجودیت و کلیت سازمان ح…

درس 25؛ آموزش و توسعه سازمانی

/
گزینش و ارزشیابی عملکرد از جمله فنونی است که می تواند سازمان را در م…

درس 24؛ تغییر و بالندگی سازمانی

/
همه چیز به مرور زمان تغییر می کند، جامعه، فرهنگ، انسان ها، سا…

درس 23:عملکرد و ارزیابی عملکرد

/
عملکرد بهینه حاصلضرب دو عامل انگیزه (خواستن) در توانایی (توانستن)…

درس 22:نظریه های نوین رهبری

/
نظریه های نوین رهبری (برگفته از سایت مدیریت آموزشی) تمرکز بر رهب…

درس 21: نظریات اقتضایی رهبری

/
ادامه از درس 20 ام لذا برای تعیین کارآمدی رهبر مدل های اقتضایی ایجاد شده…

درس 20؛ رهبری و نظریات رهبری

/
پیروزی یا شکست هر سازمان را به رهبری آن نسبت می دهند، هنگامی که ت…

درس 19؛ قدرت و نظارت 

/
بخشی از قرارداد غیررسمی پیوستن به سازمان (یا یک گروه)، که هدف…

درس 18؛ تصمیم گیری سازمانی

/
تصمیم گیری سازمانی: فرآیندی است برای انتخاب اعمال و اقدام…