درس 9؛ انگیزش motivation

 فراگیری این درس بسیار اهمیت دارد چرا که ریشه و اساس بسیاری از نظریات و قواعد مهم رفتار سازمانی است. انگیزه (motive) چیست؟ انگيزه، در لغت به معناي سبب و دليل و چيزي است که کسی را به کاري وادار مي کند. در اصطلاح نيز مفهومي است که دو ج…

درس 8؛ تغییر نگرش

همانطور که در درس دوازدهم بیان شد، نگرش ها در تعامل پیچیده ای از باورها، ارزش ها، واقعیات و رویدادها و همچنین تاثیر سایر نگرش های دیگر و تحت تاثیر محیط پیرامون، شکل می گیرد. بنابراین تغییر چنین سازه پیچیده ای بسیار دشوار است و گاهی لازم است ت…

درس 7؛ نگرش های شغلی

ممکن است در بسیاری از متون علمی روانشناسی و برخی مواقع در محاورات و گفتگوها با واژه غریب "نگرش" یا Attitude برخورد کرده باشید. این واژه تعریف پذیر و قابل توصیف است و شما به عنوان یک روانشناس صنعتی و سازمانی با این واژه بسیار کار خواهید داشت و کا…

درس 6؛ تحلیل رفتار افراد

 تحلیل رفتار افراد همانطور که در درس قبل بیان گردید، نه تنها تعریف بهترین روش برای اداره یک سازمان دشوار است، بلکه بهترین روش در یک موقعیت ویژه نیز ممکن است در طول زمان اثربخشی خود را از دست بدهد. همچنین توضیح دادیم که لازم است مدیران همواره انعطاف پ…

درس ؛۵ نظریه سیستم ها

زمانی که مجادله میان الگوهای کلاسیک و روابط انسانی بوجود آمده بود، نظریات سیستمی و اقتضایی که تمرکز آنها بیشتر بر روابط، محیط و خرده گروه ها بود مطرح گردید. اندیشه اساسی نظریه سیستم ها این است که کل بیشتر از مجموع است. از این رو سازمان را…

درس ۴؛ نظریات در رفتار سازمانی

در درس قبل اشاره ای مختصر به روند رشد نظریات در زمیه مباحث رفتار سازمانی داشتیم. رفتار سازمانی تاریخچه ای پر فراز و نشیب دارد. همانطور که پیشتر نیز بیان شد، مطالعه رفتار انسان ها در محیط های سازمانی و شغلی، بسیار پیچیده است و تا زمانی که از …

درس ۳؛ فلسفه سازمان

چرا افراد گرد هم جمع می شوند و در گروه ها سازمان می یابند. پیش از هر چیز بهتر است یک روانشناس صنعتی بداند که فلسفه تشکیل شدن یک سازمان چیست> همانطور که گفتیم، دانش اصلی روانشناسی صنعتی سازمانی مطالعه رفتار انسان در محیط سازمان است. ابت…

درس 2؛ محیط کار و دانش مورد نیاز

درس دوم  روانشناس صنعتی سازمانی در چه محیطی فعالیت می کند، با چه کسانی سرو کار دارد و چه وظایفی بر عهده اوست. محیط کار روانشناس ص.س: یک سازمان اداری یا یک محیط صنعتی (تولیدی یا خدماتی) با چه افرادی سروکار دارد؟: کارگران. کارمندان. مدیران. چ…

درس اول: روانشناس صنعتی و سازمانی بشویم؟

معرفی روانشناسی صنعتی و سازمانی[1] از جمله واژگان غریب در زبان فارسی است. ولی نه همان قدر که واژه روانشناسی خود نامانوس و دور از ذهن است. همانطور که کسی دقیقا نمی داند، تفاوت روانشناس بودن و مشاور بودن در چیست (در فرهنگ عامه) و البته توضیح دادن…