پرسشنامه استرس

1,000 تومان

نمونه سوالات:

پرسشنامه استرس

  • تصور کنید سخنان دو نفر از دور می شنوید که به خوبی آنها را می شناسید. پس از مدتی پی می برید آنها دربارۀ شما صحبت می کنند زیرا سخنانی که می شنوید با آنچه که خود می پندارید دیگران دربارۀ شما قضاوت می کنند ، بسیار نزدیک است .کدام یک از جمله های زیر به آنچه که شما شنیدید ، نزدیک تر است؟

الف-” فلانی” شخص متعادلی به نظر می رسد . هیچ چیز او را ناراحت نمی کند.

ب- از ” فلانی”خوشم می آید اما ای کاش اینقدر ایرادگیر و مشکل پسند نبود.

ج- بیچاره ” فلانی” ، انگار همیشه مشکلی دارد.

د- فکر نمی کنی ” فلانی” خیلی بد خلق است؟ ای کاش می شد راحت تر با او کنار آمد .

ه- اصلاً” فلانی” را درک نمی کنم. ایکاش رگ خوابش را پیدا می کردم.