نوشته‌ها

تحلیل عاملی

/
مقدمه تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند مت…

فرمول کوکران و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه

/
برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شو…

جدول انتخاب آزمون آماری

/
به کمک جدول زیر براحتی می توانید یکی از ۲۴ آزمون مورد نظر خود را …

انواع آزمون های آماری در آمار استنباطی

/
قابل ذکر است قبل از ورود به الگوریتم انتخاب آزمون آماری بهتر است …

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

/
شاخه های مختلف علوم برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلفی مانن…

مفاهیم اساسی در آمار: علوم انسانی

/
آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می…

تفسیر و استفاده از نتایج تحقیق علمی

/
وقتی محققی طراحی را اجرا کرد و نتایج آن را هم به دست آورد وظیفه ا…

شیوه تحقیق در روان شناسی صنعتی و سازمانی

/
 اهداف روان شناسی صنعتی / سازمانی عبارتند از توصیف، توضیح، پ…

سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

/
در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل…

چگونه می شود در زندگی از شیوه های تحقیق استفاده کرد.

/
چگونه می شود در زندگی از شیوه های تحقیق استفاده کرد. در حالی که اطلاع…