نوشته‌ها

,

روش تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی

اگر شما در رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی مشغولید به این مقاله نیازمندید: اهمیت روش تحقیق و اخلاقیات تحقیق به همراه معرفی روش آزمایش و روش مطالعه زمینه ای تصور کنید شما روانشناس صنعتی و سازمانی برای یک شرکت هستید. وظیفه شما تعین اثر بخشی ی…

تحلیل عاملی

مقدمه تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. در ای…

فرمول کوکران و جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه

برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است. ۱ -روش شارل کوکران به منظور تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد. در…

جدول انتخاب آزمون آماری

به کمک جدول زیر براحتی می توانید یکی از ۲۴ آزمون مورد نظر خود را انتخاب کنید: هدف داده کمی و دارای توزیع نرمال داده رتبه ای و یا داده کمی غیر نرمال داده های کیفی اسمی Categorical توصیف یک گروه آزمون میانگین و انحراف مع…

انواع آزمون های آماری در آمار استنباطی

قابل ذکر است قبل از ورود به الگوریتم انتخاب آزمون آماری بهتر است به سوالات زیر پاسخ دهیم: ۱- آیا اختلافی بین میانگین (نسبت) یک ویژگی در دو یا چند گروه وجود دارد؟ ۲- آیا دو متغیر ارتباط دارند؟ ۳- چگونه می توان یک متغیر را با استفاده از متغ…

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

شاخه های مختلف علوم برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلفی مانند روش های ذیل استفاده می نمایند: الف) روش تحلیل محتوا ب) روش تحلیل آماری ج) روش تحلیل ریاضی د) روش اقتصاد سنجی ه) روش ارزشیابی اقتصادی و) … تمرکز این نوشتار بر روش ها…

مفاهیم اساسی در آمار: علوم انسانی

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند. ۱- آمار استنباطی و آمار توصیف…

تفسیر و استفاده از نتایج تحقیق علمی

وقتی محققی طراحی را اجرا کرد و نتایج آن را هم به دست آورد وظیفه اش ارائه نتیجه منطقی قابل قبول از آن داده ها است. برای تفسیر دقیق داده های تحقیقی یک روان شناس صنعتی / سازمانی باید به شیوه های جمع آوری داده های خود و تحلیل آماری کاملا مسلط بوده ا…
,

شیوه تحقیق در روان شناسی صنعتی و سازمانی

 اهداف روان شناسی صنعتی / سازمانی عبارتند از توصیف، توضیح، پیش بینی و بالاخره تغییر رفتار شغلی. شیوه های تحقیقی ابزار بسیار پراهمیتی برای روان شناسان صنعتی/ سازمانی به این علت که شیوه های منظمی برای تحقیق و تغییر رفتار شغلی فراهم می کنند. ع…
, ,

سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل بالقوه وجود دارد. روان شناسان صنعتی / سازمانی بررسی   کرده اند که چگونه خصوصیت های کارگران مانند منش، نگرش و آموزش آنها در رفتار شغلی تاثیر می گذارد. در محیط فیزیکی و اجتما…
,

چگونه می شود در زندگی از شیوه های تحقیق استفاده کرد.

چگونه می شود در زندگی از شیوه های تحقیق استفاده کرد. در حالی که اطلاعات کامل درباره روش های تحقیق در علوم اجتماعی برای روان شناس صنعتی / سازمانی امر بسیار مهمی است، این اطلاعات چگونه ممکن است در زندگی یک کارگر یا کارمند معمولی صادق باشد؟ شای…
,

روش های تحقیق در روان شناسی صنعتی‌و سازمانی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی یکی از اهداف اصلی روش های تحقیق در علوم اجتماعی که مورد استفاده روان شناسی صنعتی / سازمانی قرار می گیرد این است که محقق را قادر می کند که از هر نوع احساس شخصی یا تورش برای مطالعه موضوعی خاص به صورت عینی پرهیز …