نوشته‌ها

ارتباطات الکترونیکی: بخش دوم

/
شبکه های اجتماعی ارتباطات در هیچ بخشی بیشتر از شبکه سازی مت…

ارتباطات الکترونیکی: بخش اول

/
در سازمان های امروزی، ارتباط الکترونیکی غیر قابل اجتناب بوده وحتی در 71 د…

ارتباط غیر شفاهی

/
هر وقت پیامی را به صورت شفاهی به فردی منتقل می کنیم، پیام غیر شفاه…