نوشته‌ها

پیامدهای منفی تعارض کار-خانواده

/
تحقیقات قابل توجهی به پیامدهای تعارض کار/خانواده، مخصوصاً به نگرش ه…

تعارض کار-خانواده: تعاریف نظری

/
تعارض کار- خانواده: مبانی نظری   تقابل میان کار و خانواده یکی از موض…

راهکارهای کاهش استرس شغلی

/
اول اینکه از استرسهایتان حرف بزنید:  یک آدم صبور و دهن‌قرص، گیر بیاورید …

پیشگیری از استرس شغلی

/
هیچ رویکرد استاندارد شده ای برای توسعه یک برنامه پیشگیری استرس وجود ند…

استرس شغلی و مدیریت آن

/
در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمانها مورد توجه بسیار وا…