نوشته‌ها

تحلیل عوامل چیست؟

/
تحلیل عوامل[1]روشی آماری برای توصیف روابط بین تعدادی متغیر مشاه…

تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی

/
تحلیل عامل اکتشافی معمولا هدف از تحلیل عامل اکتشافی (EFA) ا…