نوشته‌ها

, , ,

7 پرسشی که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند

کوئین و اسپریتزر ( 1997 ) به 7 پرسشی اشاره می کنند که هر رهبر برای توانمند سازی باید به آن توجه کند: 1-وقتی که صحبت از توانمند سازی کارکنان می شود، منظور چیست؟ منظور تفویض اختیار و اجازه مشارکت دادن به کارکنان درباره تصمیم گیری های سازمان…
, , ,

شرایط تسهیل کننده توانمندسازی

یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح زیر ذکر می کنند: 1- ساختار سازمانی: شرایط مطلوب: تمرکززدایی و رسمیت کمتر،مشتری مداری، تنوع در خدمات یا محصول. شرایط نامطلوب: تمرکز و رسمیت زیاد، خدمات و محصولات استاندارد. 2- فرهن…
, ,

متغیر های تأثیر گذار بر توانمند سازی

هداوند و صادقیان (1386) سه نوع متغیر را بر توانمند سازی موثری می دانند: الف- متغیرهای علّی: متغیرهایی هستند که در فرآیند برنامه های توان افزایی و نتایج حاصل از آن بطور مستقیم اثر گذارند، مهمترین متغیرهای علّی را به چهار دسته می توان تقسیم …
, ,

توانمند سازی و مشارکت کارکنان

سازمان هایی که علاقه مند به رقابت با قیمت کمتر، عملکرد بهتر و انعطاف بیشتر می باشند، برای افزایش مشارکت، تعهد و بهره وری اعضاء به مشارکت کارکنان روی می آورند (کامینگز و وارلی[1] ، 1385). مشارکت در برنامه های تحول سازمان، مختص نخبگان یا افراد سطح…