نوشته‌ها

درس هفدهم: تعریف پایگاه (شغلی-اجتماعی و...)

/
پایگاه (status) "اس تی تس" آخرین جنبه ساختار گروهی که انتظا…

درس شانزدهم: ارزش ها و هنجارها و تفاوت میان آن

/
تفاوت ارزش و هنجار دو مفهوم ارزش و هنجار از مفاهیم اصلی و …

درس پانزدهم: تعریف نقش و مسائل مرتبط با آن

 تعریف نقش و مسائل مرتبط با نقش نقش یکی دیگر از مضامین بنیادی د…

درس چهاردهم: مقدمه ای از ارتباط بین فردی

/
موضوع ارتباط بسیار بسیار گسترده و پیچیده است اما در این درس م…

درس سیزدهم: دیدگاه سیستمی به گروه

/
دیدگاه سیستمی به گروه اگر به یک گروه به صورت سیستمی نگاه کنیم، شا…

درس دوازدهم: افراد در گروه ها

/
درس داوزدهم : افراد در گروه ها از سر فصل های اصلی در روانشناسی …

درس یازدهم: نظریات انتخاب عمل انگیزش

/
این درس ممکن است طولانی باشد اما نظریات ارزشمندی را گرد هم آورده است و …

درس دهم: نظریات انگیزشی محتوایی

/
نظریات انگیزشی: همه ما بخش اعظم زندگی خود را در محیط های سازمانی سپ…

درس نهم: انگیزش (motivation)

/
 فراگیری این درس بسیار اهمیت دارد چرا که ریشه و اساس بسیاری ا…

درس هشتم: تغییر نگرش

/
همانطور که در درس دوازدهم بیان شد، نگرش ها در تعامل پیچیده ای …