نوشته‌ها

رفتار انحرافی در محیط کار

/
رفتار انحرافی و محیط کار با توجه به هزینه ای که غیبت و جابه جای…

ایجاد محیط کاری مثبت گرا

/
مقدمه ای در خصوص محیط کاری مثبت گرا با وجود اینکه فشار های رقابتی بر…

کمک به کارمندان در متوازن کردن تضادهای زندگی – کار

/
تضادهای زندگی – کار در دهه 1960 یا 1970 کارمندان به طور معمول ا…