نوشته‌ها

درباره يادگيري سازمانی

, ,
يادگيري يادگيري از سه بعد مورد توجه قرار مي‌گيرد: - سطوح يادگيري؛ - انواع يادگيري؛ - مهارتهاي يادگيري. 1 - سطوح يادگيري: يادگيري در سه سطح، يادگيري فردي، يادگيري تيمي و يادگيري سازماني مطرح مي‌شود. 1/1- يادگيري فردي: افراد، واحد تشكيل د…

یادگیری سازمانی

, ,
مقدمه:  با توسعه دانش و فناوري و گسترش حيطه‎هاي كسب و كار از جمله سازمانهاي مجازي يا تحت شبكه، بنگاه‎هاي اقتصادي گسترش يافته، ومحيط كسب و كار به محيطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده و پارادايم‌هاي جديدي ظاهر شده كه بقاء را براي بسياري از …