نوشته‌ها

درس 22:نظریه های نوین رهبری

/
نظریه های نوین رهبری (برگفته از سایت مدیریت آموزشی) تمرکز بر رهب…

درس 21: نظریات اقتضایی رهبری

/
ادامه از درس 20 ام لذا برای تعیین کارآمدی رهبر مدل های اقتضایی ایجاد شده…

درس 20؛ رهبری و نظریات رهبری

/
پیروزی یا شکست هر سازمان را به رهبری آن نسبت می دهند، هنگامی که ت…

کاربردهای هیجانات و خلق ها در رفتار سازمانی

/
کاربردهای هیجانات و خلق ها در رفتار سازمانی در این بخش می خواهی…