نوشته‌ها

سنجش نتایج در تحقیقات روان شناسی صنعتی

/
در تحقیقات روان شناسی صنعتی / سازمانی تعداد بی شماری متغیرهای مستقل…

دین و شغل

/
دین مساله بسیار حساسی است. نه تنها افراد مذهبی و غیر مذهبی نظ…

پارو زدن برخلاف آب: جنسیت و شغل

/
پارو زدن برخلاف آب اجازه دهید شما را با الکساندرا های آشنا ک…

درس نوزدهم: قدرت و نظارت   POWER & CONTROL

/
بخشی از قرارداد غیررسمی پیوستن به سازمان (یا یک گروه)، که هدف…

درس هجدهم: تصمیم گیری سازمانی

/
تصمیم گیری سازمانی: فرآیندی است برای انتخاب اعمال و اقدام…

درس هفدهم: تعریف پایگاه (شغلی-اجتماعی و...)

/
پایگاه (status) "اس تی تس" آخرین جنبه ساختار گروهی که انتظا…

درس شانزدهم: ارزش ها و هنجارها و تفاوت میان آن

/
تفاوت ارزش و هنجار دو مفهوم ارزش و هنجار از مفاهیم اصلی و …

درس پانزدهم: تعریف نقش و مسائل مرتبط با آن

 تعریف نقش و مسائل مرتبط با نقش نقش یکی دیگر از مضامین بنیادی د…

درس چهاردهم: مقدمه ای از ارتباط بین فردی

/
موضوع ارتباط بسیار بسیار گسترده و پیچیده است اما در این درس م…

درس سیزدهم: دیدگاه سیستمی به گروه

/
دیدگاه سیستمی به گروه اگر به یک گروه به صورت سیستمی نگاه کنیم، شا…