نوشته‌ها

صفات شخصیتی مرتبط با رفتار سازمانی

/
با وجود اینکه ارتباط شدید پنج صفت بزرگ با رفتار سازمانی به ا…

شکل دادن به رفتار: ابزار مدیریتی

/
با توجه به اینکه یادگیری هم در کار و هم پیش از آن رخ می دهد، …