نوشته‌ها

الگوی سازمانی پست مدرن (پسانوگرایی)

الگوی سازمانی پست مدرن (پسانوگرایی) عوامل محیطی در زمان کنونی به سرعت در حال تغییر و تحول اند، رقابت در سطح جهان مطرح است، نیروی کار ناهمگون می باشد، مسایل اخلاقی به شدت مطرح اند، تکنولوژی و سیستم های ارتباطی به سرعت پیشرفت می کنند، مدیریت به جای اینکه…