نوشته‌ها

دیدگاه بنیادگرا ـ مارکسیسم

دیدگاه بنیادگرا ـ مارکسیسم آن دسته از نظریه پردازان سازمان که از طرفداران دیدگاه بنیادگراـ مارکسیسم هستند در این مورد اتفاق نظر دارند که مدیران (آگاهانه) منطقی هستند، ولی منطق مزبور به گونه ای است که منافع آنان را تامین می کند. باور همگان بر ای…
,

اهمیت سازمان

سازمان ها به شکل های مختلف در اطراف ما وجود دارند. ولی نقش سازمان چیست ؟ چرا سازمان اهمیت دارد؟ در زیر هفت دلیل در مورد اهمیت سازمان برای فرد و جامعه ارائه شده است. مسابقات المپیک تابستان ۱۹۹۶ را در نظر آورید. پس از اینکه قرار شد آتلانتا میزبان …
,

سازمان چیست ؟

مشاهده یک سازمان کار چندان ساده ای نیست. ما شاهد این هستیم که ساختمان های بلند و آسمان خراش چون قارچ سر از دل خاک شهرهای بزرگ و مراکز عمده تجاری بیرون می آورند، و هر روز بلندتر می شوند. ما یک شیشه نوشابه یا یک کارگر صمیمی را هم می بینیم، ولی کل س…