نوشته‌ها

درس 23:عملکرد و ارزیابی عملکرد

/
عملکرد بهینه حاصلضرب دو عامل انگیزه (خواستن) در توانایی (توانستن)…

انواع آزمون های غربالگری و استخدام کارمندی

/
اکثریت آزمون های غربالگری و انتخاب کارمندی آزمون های استاندارد …

روش های سنجش اعتبار آزمون استخدامی

/
اعتبار آزمون استخدامی اگرچه برای تعیین اعتبار یک آزمون راه ه…

تئوری رویدادهای عاطفی

/
تئوری رویدادهای عاطفی همانطور که می دانید و در مطالب گذشته س…