نوشته‌ها

درس 23:عملکرد و ارزیابی عملکرد

/
عملکرد بهینه حاصلضرب دو عامل انگیزه (خواستن) در توانایی (توانستن)…

اندازه گيري بهره وري

/
براي بشر آگاهي از نتايج تلاشهايش يك نياز ذاتي است و مديران نيز ب…

راهكارهاي افزايش بهره وري

/
چكيده با وجود تعاريف زياد درباره بهره وري، به منظور اجرايي …