نوشته‌ها

ارتباط غیر شفاهی

/
هر وقت پیامی را به صورت شفاهی به فردی منتقل می کنیم، پیام غیر شفاه…

آیا این نوع برخورد با کارمندان درست است؟ (مهارت های ارتباطی)

/
آیا این نوع برخورد با کارمندان درست است؟ مدیران مرتکب اشتباهات …