نوشته‌ها

عوامل مؤثر در موفقیت مدیران

/
امروزه نیاز به مدیران لایق بیش از هر زمان دیگری احساس می شود…

درس 22:نظریه های نوین رهبری

/
نظریه های نوین رهبری (برگفته از سایت مدیریت آموزشی) تمرکز بر رهب…

درس 21: نظریات اقتضایی رهبری

/
ادامه از درس 20 ام لذا برای تعیین کارآمدی رهبر مدل های اقتضایی ایجاد شده…

درس 20؛ رهبری و نظریات رهبری

/
پیروزی یا شکست هر سازمان را به رهبری آن نسبت می دهند، هنگامی که ت…

آسیب‏ شناسی سازمانی

/
مقدمه براساس مطالعات روانشناسان صنعتي و سازماني و محققين مد…

نقش ها و مهارت های مدیریتی مدیران

/
نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ ، دانش آموخته دانشگاه ام. آی. تی ، د…