نوشته‌ها

,

انواع هوش: همه انسانها به نوعي باهوش اند

همه انسانها به نوعي باهوش محسوب مي شوند

اگر فكر مي كنيد فقط افراد خاصي، از جمله تحصيل كرده ها و متخصصان، باهوش اند، اين مقاله را بخوانيد.

آلفرد بينه در سال ۱۹۰۵ اولين آزمون هوش را طراحي كرد تا استعداد بالقوة دانش آموزان دبستانيِ نه چندان ثروتمند را براي مقاطع بالاتر آموزشي تعيين كند. اساساً بينه آزموني را براي پيش بيني موفقيت دانشگاهي طراحي كرد. متأسفانه، اگر چه هوش از موضوعاتي است كه در حوزة روان شناسي بسيار مورد بحث قرار گرفته است، تعريف استانداردي دربارة آن وجود ندارد. شايد بتوان به صورت كلي هوش را توانايي آموختن و كاربرد مهارتهايي تعريف كرد كه براي سازگاري موفقيت آميز با نيازهاي فرهنگ و محيط فرد لازم است. وجه اشتراك بيشتر آزمونهاي هوشي آن است كه ضريب هوش  (IQ) انسان را اندازه گيري مي كند. ضريب هوشی IQ  به تنهايي نمي تواند هوش كلي افراد را اندازه گيري كند. زيرا IQ اساساً استعداد تحصيلي را اندازه گيري مي كند.

به گفته هاوارد گاردنر، روان شناس مشهور دانشگاه هاروارد، هوش يك توانايي يك بعدي نيست. هو شهاي چندگانه وجود دارند. نظرية هوش چندگانة گاردنر توجه بسياري را جلب كرده است. او هفت نوع اصلي هوش را معرفي كرد.

توني بوزان، نويسنده و محقق مشهورانگليسي معتقد است كه ده نوع هوش اوليه وجود دارد:

۱- هوش كلامي  یا زباني:

به درك معناي واژه ها و استدلال از طريق كلمات اشاره دارد. شاعران، نويسندگان و سخنوران چيره دست به ميزان زيادي اين توانايي را دارند. موفقيت تحصيلي به اين هوش بستگي دارد، بخش اعظم آزمون هاي پيشرفت و IQ اين توانايي را مي سنجيدند، در جوامع امروزي اين هوش محور توجه است.

۲- هوش عددی:

نوعي توانايي رياضي – منطقي است. دانشمندان، حسابداران و فيزيك دانان بيش از ديگران از اين توانايي بهره مندند و موفقيت تحصيلي به آن بستگي دارد. بخش اعظم آزمون هاي IQ و پيشرفت بر اساس اين توانايي بوده است، در جامعه تحسين برانگيز است، ولي دور از دسترس پنداشته مي شود.

۳- هوش فضایی:

نوعي توانایي تجسم و عمليات فضايي است. بدون آن نمي توان اشكال پيچيده را دستكاري يا خلق كرد. صفحه

آرايي ها، ساخت نمونه ها، ساختارها و طرح هاي گرافيكي به اين هوش وابسته است. از طريق اين هوش مي توان نقشه را خواند و به مقصد رسيد. مهندسان، ملوانان، معماران، مجسمه سازان، نقاشان، باغبانان و جراحان به وفور از اين هوش بهره مي برند.

۴- هوش میان فردی:

 توانايي مربوط به ارتباط با افراد و درك آنها. اين هوش، به درك بهتر احساس و افكار ديگران منجر می شود. هوش بين فردي شايد پيچيده ترين توانايي و ضروري ترين ابزار براي موفقيت در زندگي باشد، مگر اينكه موفقيت صرفاً كسب مدال هاي جهاني المپياد ارزيابي شود. فروشندگان موفق، سياستمداران، معلمان، مشاوران، رهبران مذهبي و رهبران ديگر گروهها بايد هوش ميان فردي بالايي داشته باشند.

۵- هوش درون فردي:

چنان كه گفتيم هوش ميان فردي توانايي درك و سروكار داشتن با ديگران است، بنابراين هوش درون فردي توانايي درك و سروكار داشتن با خود است. نام ديگر اين هوش، بينش شخصي است. درك خود براي همة ما بسيار مهم است. افرادي كه با خود سازگارند هوش بين فردي زيادي دارند و كساني كه با خود در جنگ اند، در اين بخش كاستي دارند. اين هوش ضرورتاً توأم با ديگر هوش ها نيست. براي مثال برخي از افراد هوش عددي و كلامي بالايي دارند، اما رفتارهاي خود تخريبي زيادي از خود نشان مي دهند. هيچ يك از استعدادها و توانايي هاي ممتازشان در ديگر حيطه ها به شادي آنان نمي انجامد. زيرا يا هوش بين فردي آنان نقص دارد يا اينكه كاملاً كاركردي )عملياتي( نيست. به منظور موفقيت در زندگي، بايد از خطاهاي خود آگاه شويم و آرزوها و ويژگيهاي شخصي خود را ارزيابي كنيم. البته مشاوره با افراد متخصص به رشد هوش ميان فردي و بين فردي كمك مي كند.

۶- هوش فیزیکی یا جسمی:

هوش فيزيكي توانايي استفادة درست از بدن و حركات بدن است. برخي بر اين باورند كه ورزشكاران افراد باهوشي نيستند و بايد از طريق بازي كردن در گروه ورزشي پيشرفت كنند. اما در حقيقت، ورزشكاران ماهر، هوش فوق العاده اي دارند. ورزشكاران المپيك باهوش اند. هوش بدني توانايي بالا و پيچيده اي محسوب مي شود، زيرا نيازمند محاسبات زياد، حركات هماهنگ، تعادل ظريف، وضعيت مناسب اندام و فضاسازي در جهت هماهنگي با بدن شخص است.

۷- هوش حسی:

 منظور از اين هوش، توانايي استفاده از حواسي مانند بينايي، شنوايي و بويايي است. بسياري از ما توانايي استفادة كامل از حس خود را نداريم. می بينيم، ولي مشاهده نمي كنيم؛ ميشنويم، ولي گوش نمي دهيم؛ و لمس ميك‌نيم، اما احساس نمي كنيم. ما در فضايي مه آلود زندگي مي كنيم. براي آزمون اين گفته يك چشم خود را ببنديد. ملاحظه كنيد با يك چشم چه ميزان كمتر می بينيد. متأسفانه، بيشتر اوقات ناخواسته اين كار را انجام مي دهيم. ما براي مديريت محيط از حس هاي خود به طور كامل بهره نمي گيريم.

۸- هوش معنوی: این هوش توانايي به وجود آوردن زندگي متعادل با جهان،طبيعت و محيط اطرافمان است. يعني توانايي زندگي هماهنگ با همة انسانها وموجودات ديگر. هوش معنوي يعني باور كردن قدرت خداوند، علاقه به انسانيت

و پذيرش حضور يك قدرت والاتر. ثمرة اين هوش، عشق عالمگير، مهرباني و ملاطفت به عنوان بخشي از ويژگي شخص است. انبيا، قديسان و ساير رهبران  معنوي داراي چنين هوشي بوده اند. اگر شما اين خصيصه را داريد، با هوش ايد.

۹- هوش خلاقانه:

توانايي توجه به موضوعات، اتفاقات و مسائل به شيوه اي كاملاً تازه و بديع حاصل اين هوش است. افكار خلاق در مقابل افكار متعارف قرار  می گيرند. گاهي بعضي از را ه حلها تنها مي تواند از يك ذهن خلاق نشأت بگيرد. وقتي مي گوييم مشكلي قابل حل نيست، منظورمان اين است كه مشكل از طريق منطق متعارف قابل حل نيست، اما شايد اين مشكلات با رويكرد متفاوت به مشكل قابل حل باشد. مثالي از قانون جاذبة زمين می زنيم.  همه مردم مي بينند كه  سيب از درخت مي افتد، اما نيوتن افتادن سیب از درخت را از دريچة ديگري ديد و نيروي جاذبه را كشف كرد.

آزمونهاي IQ و كلامي بر اساس تفكر و منطق متعارف است. در تفكر و منطق متعارف براي هر پرسش تنها يك پاسخ وجود دارد. اگر شما آن پاسخ خاص را بدهيد، نمره مي گيريد. تفكر خلاق يعني دادن پاسخ هاي متفاوت؛ پاسخ هايي كه از روي عادت به ذهن ما نمي آيند. به همين سبب معمولاً افراد خلاق در دوران تحصيل مشكلاتي دارند. آنها اغلب به پاسخ هايي فكر مي كنند كه براي ديگران نامعقول و عجيب است.

۱۰- هوش هوشها:

  توانايي استفاده از ساير هوش ها و قابليت استفاده از شيوه هاي هدفمند، حاصل اين هوش است. هيچ يك از ما سطوح كافي از اين هوش را نداريم. بسياري از ما حتي آنچه را كه كسب كرده ايم نمي شناسيم. بسياري با استعدادند و توانايي فوق العاده اي دارند، اما به ندرت به طور كامل از آن بهره می برند. اغلب مردم اولويت ها را ناديده مي گيرند و زماني طولاني را روي موضوعات ناچيز و بي نتيجه تلف مي كنند.

بنابراين به نظر مي رسد ده نوع هوش وجود دارد، شايد هم بيشتر، بهتر است بگوييم (چندين) هوش. دقيقاً نمي دانيم چه تعداد.

 براي نمونه گاردنر نوع ديگري از هوش را شناسايي كرد:

 هوش موسيقي، نوابغ موسيقي كه از كودكي توانايي فوق العاد هاي در اين زمينه از خود نشان مي دهند داراي اين هوش اند. همة افراد ترکیبی از اين هو شها را دارند. در يك برهة زماني در يك جامعه خاص، برخي از هوشها از ديگر

هوشها باارزش ترند.

خود را بشنا سيد و هوش هاي خود را پرورش دهيد. علاوه بر اين هوشها سیال اند. به عبارت ديگر مي توانيد با تلاش هدفمند در بسياري از زمينه ها هوش خود را ارتقا دهيد. همه انسان ها به نوعي با هوشند، تنها داشتن مدال المپياد نشان باهوش بودن افراد نيست.

,

۸ اشتباه انسان‌های باهوش

حتماً آدم‌ های بسیار باهوش و توانمندی را می‌شناسید که هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهند. آنها ساعت ‌های طولانی کار می‌کنند، به خودشان استرس وارد می‌کنند اما هیچ پیشرفت خوبی نمی‌کنند.

همه ما در طول زندگی عادت ‌های غیر مفیدی پیدا می‌کنیم که ما را از رسیدن به هدف اصلی زندگیمان دور می‌کند. و معمولاً در این دنیا که با سرعت شگرفی پیش می‌رود، حتی متوجه نمی‌شویم که ه…مان اشتباهات را دوباره و دوباره مرتکب می‌شویم. برای اینکه زندگی متوازن و مفید داشته باشید باید طولانی مدت در کاری که راضیتان می‌کند تلاش نموده و از اشتباهاتی که در زیر عنوان می‌گردد دوری کنید.

این ۸ اشتباه انسان‌های باهوش است و نشانتان می‌دهیم که چطور از این اشتباهات در امان بمانید:

 

 1. ۱. آنها مشغول بودن را با مفید بودن اشتباه می‌گیرند.

سرعتتان را کندتر کنید و این را به یاد بیاورید: بیشتر چیزها هیچ اهمت خاصی ندارند. مشغول بودن معمولاً یک شکل تنبلی ذهنی است—تنبل فکر کردن و با تنبلی عمل کردن. بخاطر همین است که می‌گویند عاقلانه ‌تر کار کنید نه سخت‌تر.

فقط کافی است که یک نگاه به اطرافتان بیندازید. آنها که از همه مشغول‌ ترند بازده کمتری دارند. افراد پرمشغله همیشه وقت کم می‌آورند. همیشه در تلاش برای رسیدن به سر کار، کنفرانس، میتینگ، جلسات کاری و از این قبیل هستند. معمولاً کم پیش می‌آید که وقت کافی برای خانواده و دور هم بودن داشته باشند، حتی برای خوابیدن هم وقت ندارند. برنامه پرمشغله‌ شان باعث می‌شود احساس مهم بودن کنند اما این فقط یک توهم است.

راه‌حل: سرعتتان را کم‌تر کنید. نفس بکشید. تعهداتتان را مرور کنید. کارهای مهم را اول برنامه بیاورید. هر زمان فقط یک کار را انجام دهید. از همین حالا شروع کنید. هر دو ساعت یکبار یک وقفه کوتاه برای استراحت داشته باشید. بعد تکرار کنید.

 1. ۲. وقتشان را صرف دنبال کردن یک دستاورد ساختگی می‌کنند.

رشد شخصی مسئله ‌ای سالم است. رشد شخصی یک دستاورد است. اما تا زمانیکه واقعی باشد. مشکل اینجاست که فشار برای رشد کردن به همراه خود، انگیزه برای راحت‌تر کردن آن رشد می‌آورد. یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، برای ساده ‌تر به نظر رسیدن رشد.

بازی‌های رشد که دستاوردهای ساختگی دارند را در اینترنت بارها می‌بینید. هرکدام از آنها اگر به تعادل و باهدف استفاده شوند، یک هدف منطقی به دنبال دارد. اما بیشتر افراد اینقدر خود را درگیر سیستم امتیازهای آن بازی می‌کنند که آن دلیل اصلی و قانونی که بخاطر آن شروع به استفاده از آن محصول یا خدمات کردند را به کلی فراموش می‌کنند.اگر این بازی را فقط برای سرگرمی انجام می‌دهید، و از آن آگاهید، عالی است و هیچ اشکالی ندارد. اما اگر هدفتان به دست آوردن دوستان بیشتر و بیشتر و بالا بردن تعداد دوستان و دنباله‌ روهایتان فقط برای دست یافتن به آن است، دستاوردهایتان کاملاً ساختگی است.

به همین دلیل خیلی مهم است که ذهنتان را روی کاری که می‌کنید و دلیل انجام آن تمرکز دهید.

راه‌‌حل: از خودتان بپرسید: آیا این فعالیت یک تغییر مثبت و محسوس در زندگی من یا فردی دیگر ایجاد می‌کند؟ آیا لازمه یک هدف واقعی است؟ آیا به نظرم اشکالی ندارد که اینکار را فقط به خاطر اینکه از انجام آن لذت می‌برم انجام می‌دهم، فارغ از اینکه فکر کنم برای خودم یا دیگری فایده دارد یا نه؟

 

 1. ۳. یاد می‌گیرند یک کار را چطور انجام دهند اما هیچوقت انجامش نمی‌دهند.

متاسفانه تعداد کمی از آدم‌ها طوری زندگی می‌کنند که به آن موفقیتی که همیشه در رویاهایشان بوده دست پیدا کنند. و این یک دلیل ساده دارد:

هیچوقت وارد عمل نمی‌شوند!

علم‌آموزی به این معنا نیست که رشد می‌کنید. رشد زمانی اتفاق می‌افتد که چیزهایی که می‌دانید زندگیتان را تغییر دهند. بیشتر آدم‌ها در سردرگمی کاملند. درواقع آنها زندگی نمی‌کنند. فقط روزها را می‌گذرانند و هیچوقت کاری که لازم است را انجام نمی‌دهند—یعنی دنبال کردن آرزوهایشان.

مهم نیست که نابغه باشید یا دکترای فیزیک کوانتوم داشته باشید، اگر عمل نکنید نمی‌توانید کوچکترین تغییری در زندگیتان ایجاد کنید. بین دانستن خالی و دانستن و عمل کردن تفاوت زیادی وجود دارد. دانش و هوش بدون عمل هر دو بی‌ ارزش هستند. به همین سادگی!

 

راه‌حل: موفقیت در تصمیم به زندگی کردن—جذب خودتان در فرایند دنبال کردن اهدافتان— نهفته است. پس تصمیم بگیرید و وارد عمل شوید.

 

 1. ۴. برای بررسی پیشرفتشان معیار سنجش درستی ندارند.

نمی‌توانید چیزی که به درستی آنرا نسنجیده ‌اید را کنترل کنید و چیزی که می‌سنجید آینده شما را تعیین می‌کند. اگر چیزهای درستی را بررسی نکنید نسبت به فرصت‌هایی که برایتان پدیدار می‌شود کور می‌شوید.

تصور کنید که در کار تجاری کوچکی که انجام می‌دهید، مقرر کنید که میزان مدادها و گیره های کاغذ که مصرف کردید را حساب کنید. آیا این منطقی است؟ خیر! چون مدادها و گیره‌ های کاغذ معیار خوبی از چیزهای مهم برای یک تجارت نیستند. مدادها و گیره‌های کاغذ هیچ تاثیری در درآمد، رضایت مشتری، رشد بازار و از این قبیل نیستند.

اجازه بدهید بعنوان یک مثال عینی از فروشگاه اینترنتی اسم ببریم. بیشتر صاحبین این سایتها که از آن راه زندگی خود را می‌گذرانند، تعداد مشترکین RSS خود را اولین معیار موفقیت سایتشان قلمداد کرده و به دقت آن را بررسی می‌کنند اما نمی‌دانند که تعداد مشترکین RSS یک معیار حیاتی نیست زیرا بیشتر این مشترکین درصد فعالیت بسیار پایینی در سایت میزبان و تولید کننده درآمد آن دارند.

اینکه چه چیز را بسنجید آینده شما را پیشبینی می‌کند. باید چیزهایی را بسنجید که مستقیماً به هدف اولیه شما مرتبط باشد.

راه‌حل: رویکرد مناسب این است که بفهمید هدف اصلیتان چیست و بعد چیزهایی که مستقیماً در رسیدن به آن هدف دخیل هستند را بسنجید. درمورد مثال سایت تجاری، هدف باید “اخذ درآمد از طریق سایت” باشد. و چیزهای کمی که ارزش بررسی را دارند تعداد کلیک‌هایی است که روی تبلیغات، نرخ‌های تبدیل مرتبط، نرخ‌های تبدیل محصولات داخل و فیدبک مشتری/خواننده و از این قبیل می‌باشد.

 

توصیه ما این است که برای تعیین هدف اصلیتان وقت بگذارید، بعد مهمترین موارد برای بررسی کردن را تعیین کرده و بعد بلافاصله شروع به بررسی کنید. به طور هفتگی اعداد را یادداشت کرده و از آن اطلاعات برای ایجاد یک نمودار روند رشد هفتگی یا ماهانه استفاده کنید تا پیشرفتتان را ارزیابی کنید. بعد عملکردهایتان را بنا به پیشرفت بیشتر توسعه دهید.

 

 1. درگیر ایدآل‌سازی همه چیز می‌شوند.

خیلی از ما ایدآل‌گرا هستیم. معیارهای بالایی برای خودمان در نظر می‌گیریم و بیشترین تلاشمان را می‌کنیم. زمان و توجه زیادی را صرف کار/علاقه‌ مان می‌کنیم تا استانداردهای شخصیمان را بالا نگه داریم. عشق ما به بهترین‌ها باعث می‌شود دست به تلاش‌های بیشتر بزنیم، هیچ ‌وقت دست از کار نکشیم و هیچ وقت از پا ننشینیم. و این اختصاص دادن کامل خود به ایدآل‌ها به ما کمک می‌کند به نتیجه دلخواهمان برسیم. البته تازمانیکه این روش ما را اسیر خود نکند.

اما وقتی اسیر ایدآل‌گرایی شدیم چه اتفاقی می‌افتد؟

وقتی نتوانیم به استانداردهایی که برای خودمان تعیین کرده‌ایم برسیم، ناامید و دلسرد می‌شویم و نمی‌توانیم با چالش های جدید روبه‌رو شویم و یا حتی کاری که شروع‌ کرده‌ایم را تمام کنید. اصرار ما برای رساندن همه چیز به منتهای درجه عالی بودن باعث تاخیرهای زیاد در کارها، استرش شدید و نتیجه نامطلوب می‌شود.

ایدآل‌گراهای واقعی کارها را سخت شروع می‌کنند و برای اتمام آنها هم بسیار سختی می‌کشند.

راه‌حل: دنیای واقعی هیچ پاداشی به ایدآل‌گراها نمی‌دهد. دنیا به کسانی پاداش می‌دهد که کارها را انجام می‌دهند. و تنها راه برای انجام کارها این است که ۹۹% مواقع ایدآل انجام ندهیم. فقط با سالها تمرین و غیرایدآل انجام دادن کارهاست که می‌توانیم به بارقه‌هایی از ایدآل دست پیدا کنیم. پس تصمیم بگیرید. وارد عمل شوید. از نتیجه کار درس بگیرید. و این روش را بارها و بارها انجام دهید. این بهترین راه برای دست یافتن به ایدآل‌هاست.

 

 1. قبل از اینکه برای یک فرصت وارد عمل شوند صبر می‌کنند تا ۱۰۰% برای آن آماده گردند.

این مورد تا حدودی به مورد بالا مرتبط است اما نکاتی دارد که باید جداگانه درمورد آن بحث شود.

یکی از مهمترین چیزهایی که می‌بینیم افراد باهوش را عقب می‌اندازد بی‌میلی خودشان برای قبول کردن فرصت‌ها فقط به این دلیل است که تصور می‌کنند برای آن آمادگی ندارند. به عبارت دیگر، تصور می‌کنند که به دانش، مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارند تا بتوانند برای آن فرصت اقدام کنند. متاسفانه، این طرز فکر جلوی پیشرفت را می‌گیرد.

واقعیت این است که وقتی موقعیت و فرصتی پیش می‌آید هیچکس هیچوقت ۱۰۰% آماده نیست. چون بیشتر فرصت‌های زندگی ما را مجبور می‌کند از نظر احساسی و عقلی رشد کنیم. این فرصت‌ها باعث می‌شود از منطقه امنمان پا را فراتر بگذاریم و این یعنی اول کار احساس راحتی چندانی نخواهیم داشت. و وقتی احساس راحتی نکنیم، احساس آمادگی هم نمی‌کنیم.

راه‌ حل: یادتان باشد که فرصت‌های استثنایی برای رشد و پیشرفت فردی بارها و بارها در طول زندگی اتفاق می‌افتد. اگر می‌خواهید در زندگیتان تغییر مثبت ایجاد کنید، باید از این موقعیت‌ها استفاده کنید، حتی اگر ۱۰۰% احساس آمادگی برای آن نکنید.

 

 1. خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع می‌کنند.

اینجا در قرن ۲۱ که اطلاعات با سرعت نور حرکت می‌کند و فرصت‌های تغییر و پبشرفت به‌نظر بی‌ انتها می‌رسد، برای انتخاب روند زندگی و کار با موقعیت‌های مختلفی روبه‌رو هستیم. اما متاسفانه، زیاد بودن گزینه‌های انتخاب معمولاً موجب بی‌تصمیمی، سردرگمی و بی‌حرکتی می‌شود.

تحقیقات مختلفی درمورد کار و بازاریابی نشان داده است که وقتی مشتری با انتخاب ‌های مختلفی از محصولات روبه‌رو باشد، خرید کمتری می‌کند. مطمئناً انتخاب از بین سه گزینه بسیار راحت‌تر از بین سیصد گزینه است. اگر تصمیم برای خرید کردن سخت باشد، بیشتر افراد خسته شده و دست از خرید می‌‌کشند.

به همین ترتیب اگر شما هم خودتان را درمعرض تعداد گزینه‌ های انتخاب زیادی قaرار دهید، ذهن ناخودآگاهتان خسته می‌شود.

 

راه‌حل: اگر یک خط تولید را می‌فروشید، سعی کنید ساده باشد. و اگر سعی دارید درمورد چیزی در زندگیتان تصمیم بگیرید، وقتتان را صرف ارزیابی آخرین جزئیات هر انتخاب نکنید. چیزی را انتخاب کنید که فکر می‌کنید برایتان مناسب است و آن را امتحان کنید. اگر موثر نبود، چیز دیگری را انتخاب کنید و پیش بروید.

 

 

 1. در زندگی خود تعادل ندارند.

اگر از آدم‌ها بخواهید آنچه که از زندگی می‌خواهند را برایتان خلاصه کنند، آن را در کلماتی مثل “عشق”، “موفقیت”، “خانواده”، “شناخت”، “آرامش”، a”خوشبختی” و امثال آن خلاصه می‌کنند. اما همه اینها چیزهایی کاملاً متفاوت هستند و بیشتر آدم‌ها همه آن را در زندگیشان می‌خواهند. متاسفانه، تعداد زیادی از آدم‌ها برای رسیدن به این اهداف زندگیشان را درست متعادل نمی‌کنند.

کسی را می‌شناسم که سال گذشته یکصد میلیون تومان از تجارت خود درآمد کسب کرد اما وقتی با من دردودل می‌کرد می‌گفت که افسرده است. وقتی از او دلیلش را پرسیدم گفت چون تنها و خسته است و وقت کافی برای خودش اختصاص نداده است.

یک نفر دیگر را هم می‌شناسم که همیشه و تقریباً همه روز را در ساحل مشغول موج ‌سواری است. او از آندسته آدم‌های مثبت‌اندیش بسیار شاد است که همیشه نیشش تا بناگوشش باز است. اما در یک وَن می‌خوابد و واقعاً محتاج نان شبش است. نمی‌توانم با اینکه این مرد همیشه شاد به نظر می‌رسد داستان زندگیش را یک زندگی موفق بدانم.

 

اینها دو سبک ‌زندگی تقریباً نامتعادل هستند. میلیون‌ها زندگی دیگر هم مثل اینها وجود دارد.

راه‌حل: وقتی زندگی کاریتان (یا زندگی اجتماعیتان، خانوادگیتان و از این قبیل) پرمشغله باشد و همه انرژیتان در آن نقطه متمرکز شده باشد، خیلی راحت تعادل زندگیتان برهم می‌خورد. بااینکه انگیزه اهمیت زیادی دارد اما اگر می‌خواهید کارها درست انجام شود، باید ابعاد مختلف زندگیتان را متعادل کنید. اینکه یک بُعد زندگی را فراموش کرده و بیشتر وقتتان را صرف یک بُعد زندگی کنید، فقط برایتان خستگی و استرس به همراه خواهد داشت.See

 

 1. آنها مشغول بودن را با مفید بودن اشتباه می‌گیرند.
 2. . وقتشان را صرف دنبال کردن یک دستاورد ساختگی می‌کنند.
 3. . برای بررسی پیشرفتشان معیار سنجش درستی ندارند.
 4. . یاد می‌گیرند یک کار را چطور انجام دهند اما هیچوقت انجامش نمی‌دهند.
 5. . درگیر ایدآل‌سازی همه چیز می‌شوند.
 6. قبل از اینکه برای یک فرصت وارد عمل شوند صبر می‌کنند تا ۱۰۰% برای آن آماده گردند.
 7. خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع می‌کنند.
 8. . در زندگی خود تعادل ندارند.