نوشته‌ها

هوش و تعاریف هوش

/
هوش[1] کلمه هوش به همان قدمت وجود انسان است و به طور سمبلیک با مهارت…