• پایش سلامت روان پرسنل
  • برنامه های تطابق شغل و شاغلین
  • تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح شغل
  • جانشین پروری و مدیریت استعدادها
  • اجرای آزمون های روانشناختی
  • تجزیه و تحلیل های حرفه ای و گزارشات
  • طرح ریزی فرم های IDP&PIP
  • مدیریت استرس و آسیب شناسی