چگونه روانشناسان سازمانی به سازمان شما کمک می کنند.

 • ارزیابی و آسیب شناسی رضایت شغلی
 • طراحی برنامه های انگیزشی
 • اجرای مدیریت عملکرد کارکنان
 • طراحی برنامه های آموزشی
 • پایش سلامت روان پرسنل
 • برنامه های تطابق شغل و شاغلین
 • تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شرح شغل
 • جانشین پروری و مدیریت استعدادها
 • اجرای آزمون های روانشناختی
 • تجزیه و تحلیل های حرفه ای و گزارشات
 • طرح ریزی فرم های IDP&PIP
 • مدیریت استرس و آسیب شناسی