تحلیل شغلی یک مطالعه ی منظم از وظایف، تکالیف و مسئولیت های شغلی و دانش، مهارت ها و توانایی های لازم برای انجام آن شغل می باشد. تحلیل شغلی، که نقطه آغاز پراهمیتی در بسیاری از عملکرد های پرسنلی محسوب می شود نتایج گوناگونی ببار می آورد از جمله : توصیف شغلی که پاسخ جامع و همه جانبه وظایف، مراحل، مسئولیت ها و نتایج حاصله در کار می باشد ؛ خصوصیت شغلی که شامل اطلاعاتی است درباره کیفیت فیزیکی، آموزشی و تجربی ضروری برای انجام شغل ؛ ارزشیابی شغلی، که سنجش ارزش نسبی مشاغل به منظور تعیین دستمزدها می باشد ؛ و معیازهای کارکردی، که به عنوان زیربنای سنجش عملکرد موفقیت آمیز شغلی عمل می کنند. روش های تحلیل شغلی مشاهده، استفاده از اطلاعات موجود، مصاحبه و تحقیقات میدانی را شامل می گردد. یک شیوه تحلیل شغلی ساختاری رویکرد عناصر شغلی است، که رویکرد گسترده ای است در حوزه تحلیل شغلی که روی دانش، مهارت ها، توانایی ها و سایر خصوصیت های لازم برای انجام وظیفه ای مشخص تاکید دارد. تحلیل عملکرد شغلی روشی است که برای طبقه بندی مشاغل از دیدگاه عکس العمل کارگر در رابطه با داده ها، افراد و اشیاء به کار گرفته شده است. تحلیل عملکرد شغلی از فرهنگ عناوین مشاغل که منبعی است که توصیف مشاغل را برای هزاران نمونه شغلی تنظیم کرده است استفاده می کند. در این منبع مراحلی که یک شغل برای انجام به آن ها نیازمند است، و همچنین فرآیندی که در آن یک وظیفه به انجام می رسد مورد بررسی قرار گرفته است. یکی دیگر از شیوه های تحلیل شغلی ساختاری پرسشنامه تحلیل وضعیت می باشد. در این شیوه از پرسشنامه ای که در آن مشاغل بر مبنای 187 عنصر شغلی در 6 مقوله طبقه بندی شده اند استفاده می شود. و در نهایت کاربرد شیوه اتفاقات بحرانی در تحلیل شغلی است که شامل جمع آوری نمونه های بخصوص موفق یا ناموفق عملکرد شغلی است. در این شیوه صدها نمونه از این اتفاقات در یک پرونده پر حجم از جزئیات دقیق و ظریف یک شغل جمع آوری می گردد. تحقیق های انجام گرفته نشان می دهد که تمام ان شیوه های ویژه و استاندارد از کارآمدی لازم برخوردار هستند. تحلیل شغلی به ارزشیابی شغلی یا سنجش ارزش نسبی مشاغل منتج می گردد که برای تعیین دست مزد مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. این ارزشیابی ها مشاغل را از ابعاد مختلف بررسی می کنند که عوامل قابل جبران نامیده می شوند.

این عوامل ارزشی را تعیین می کنند که نشان دهنده ارزش نسبی یک شغل می باشد که درون سطوح دستمزد ها عینیت می یابد. موضوع تازه ای که اخیرا در حوزه ارزشیابی شغلی مطرح شده است « فاصله جنسی » در زمینه دستمزدها می باشد. شواهد موجود نشان می دهد که زنان در کارهای همانند دستمزدی کمتر از مردان دریافت می کنند. این نابرابری در سال های اخیر موجب به وجود آمدن جنبش مقایسه زنان شده است که در آن درباره دستمزد مساوی در کار مساوی بحث می گردد. این مقوله موضوعی قابل بحث و چالش برانگیز است، چرا که ایجاد دستمزد برابر در مشاغل همانند مقوله ای از نظر اجتماعی مشکل و از نظر اقتصادی هزینه بر می باشد. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که زنان و گروه های اقلیت قومی تحت تاثیر مقوله ای قرار دارند که سقف شیشه ای نامیده می شود. این مقوله برای اعضای گروه های اقلیت در زمینه رسیدن به مقامات بالای مدیریت در سازمان ها مشکل آفرین می باشد.


منبع مطلب: زمینه روان شناسی صنعتی و سازمانی

رونالد ریجو، داود حسین زاده (مترجم)، زهرا لبادی (مترجم)، پرویز صالحی (مترجم)
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید