Happy Organization
سازمان شاد سازماني است كه ذي نفعان كليدي را شاد ميسازد . براي شاد نمودن ذي نفعان، سازمان بايد تا جايي كه امكان دارد نيازها و خواسته هاي آنها را برآورده سازد (چرمنيك[1]، 2013)
سليگمن، شادكامي حقيقي را رسيدن به فراخناي شناسايي و رشد توانايي(كنجكاوي، نيروي حياتي و قدرداني) در بازي، كار و عشق بيان كرده است (عسكري، 1389 ). دينر، ( 1984 ) بيان مي دارد بسياري از تحقيقات در مورد شادي بر لذت تجربه كردن يك زندگي خوشايند تمركز دارد . رفاه ذهني شامل سه جنبه: تجربه مكرر احساس مثبت، تجربه غير مكرر احساس منفي، تعهد سازماني و رضايت از زندگي است (فيشر، 2013 ). فيلسوفان معتقدند كه رفاه زندگي نيز مهم است. اين امر شامل يك زندگي خوب و نه فقط خوشايند است و تمركز آن بر رشد، هدف در زندگي، معني و خوديابي است (شلدن و اليوت و وار ،2007، به نقل از فيشر، 2013 ). سازه هاي زندگي خوب و شاد شامل درگيري شغلي، تعلق خاطر، كاميابي، جريان، انگيزه دروني، معني در كار و فراخواني به كار هستند (فيشر، 2013).
عوامل مؤثر بر شادكامي در سازمان متنوع هستند، از جمله آنها مي توان از هدف گذاري نام برد.  براي رسيدن به شادي، افراد بايد طبيعت، ماهي و به ويژه نيازهاي خاص خود را بشناسند .
هدفهاي روشن، قابل اندازه گيري، قابل مشاهده، با محدودة زماني معين و هزينه مشخص، انگيزش كاركنان را بالا مي برد، ضمن آنكه ميزان ابهام و تعارض در نقش آنان را كاهش مي دهد.
هدفگذاري موجب تمركز فرد بر كار شده، نيروي وي را در مسير مولد قرار مي دهد و زمينه مشاركت در هدفگذاري و پذيرش اهداف كاري توسط كاركنان را ميسر مي سازد (رضائيان،1387). نوسبام، اساس شادكامي را بر دستيابي به اهداف مي داند . بر اساس نظريه « فهرست اهداف» چیزهاي حقيقتاً ارزشمندي در دنيا وجود دارند و شادكامي، عبارت است از دستيابي به تعدادي از اين اهداف حقيقتاً ارزشمند.
عامل مؤثر بعدي بر شادكامي كه در مدل سازمان شاد بيان شده، اعتماد است.
كاركنان زماني شاد هستند كه به كارفرمايان اعتماد داشته باشند، به آنچه انجام مي دهند، افتخار كنند و از همكاري با افرادي كه با آنها كار ميكنند، لذت ببرند (فيشر[2]، 2010 ). ساي روتا، مشكيند  و ملتزر بيان مي دارند عوامل مهم در ايجاد شادي و نيروي كار مشتاق، برابري (رفتار احترام آميز، انصاف و امنيت)؛ موفقيت (غرور و افتخار به شركت، توانمندسازي، بازخورد، چالش شغلي) و اعتماد متقابل همكاران مي باشند. مشاركت در تصميم گيري نيز بر افزايش شادي كاركنان تأثير دارد.  شيوه هاي كاري كه در برگيرنده تسهيم اطلاعات و قدرت با كاركنان هستند، انگيزه را بهبود مي بخشند.
ديگر عامل مؤثر بر شادي در ساز مان عدالت است.
عدالت جزء ويژگي هاي سازماني پيشگويي كننده نگرش هاي مربوط به شادي است (فيشر، 2010 ). كاركنان زماني شاد هستند كه به كارفرمايان اعتماد داشته باشند (فيشر، 2010 ). طبق نتيجه مطالعه سي اهرادين، آرمنو، سيودريو و نورميجاتي (2013) عدالت سازماني، اثر مثبت بر اعتماد به مدير و تعهد سازماني دارد.
اعتماد سازماني به عنوان متغير ميانجي هم با سازه هاي شادي و هم عوامل مؤثر بر آن رابطه دارد. اشجع، نوري، عريضي و سماواتيان، (1388) دريافتند ميان ابعاد عدالت و ابعاد اعتماد رابطه مثبت و معني دار وجود دارد.
اعتماد سازماني يك عنصر ضروري براي احساس ايمني و حمايت و نيز يك عامل مهم براي  بهبود تعهد سازماني است
اعتماد، بخشي از ارزش ها و هنجارهاي سازمان است كه با فعاليت هاي تعيين هدف، تصميم گيري و همكاري مرتبط مي باشد (سياهرادين و همكاران، 2013 ).
فعاليتهايي كه شناسايي مبتني بر اعتماد را تقويت مي كنند عبارت است از: توسعه هويت جمعي، ايجاد اهداف و محصولات مشترك و ارزشهاي مشترك جمعي (لوويكي و بانكر[6]، 11996 به نقل از: لاكا مي ته بيولا[7] ، 2004).
محيطي كه در آن رهبران و زيردستان به يكديگر، به اهداف و اعمال سازمان و نيات يكديگر اعتماد دارند، آنها را در پيشبرد اهداف سازمان توانا مي كند  (لاكا مي ته بيولا ، 2004).
ديگر عامل مؤثر بر شادكامي كاركنان، مشاركت در تصميم گيري گروهي است. جونز[8] (2010) يكي از پنج عامل عمده اثرگذار بر شادي در محيط كار ميداند. فيشر ( 2010 )، معتقد است شيوه هاي كاري كه دربرگيرنده تسهيم اطلاعات و قدرت با كاركنان هستند، انگيزه را بهبود مي بخشند.

[1] Cheremnykh

[2] Fisher

[6] Lewicki  & Bunker

[7] Laka-Mathebula

[8] Jones

 
منبع:
نجاری ر، ضماهنی م، آذر ع، معارفی ف. 1394. سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاههاي پيام نور استان خوزستان. فصلنامه مطالعات رفتار سازماني، سال چهارم، شماره 2 (شماره پياپي 13 )، تابستان 1394.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید