Happy Organization
سازمان شاد سازمانی است که ذی نفعان کلیدی را شاد میسازد . برای شاد نمودن ذی نفعان، سازمان باید تا جایی که امکان دارد نیازها و خواسته های آنها را برآورده سازد (چرمنیک[۱]، ۲۰۱۳)
سلیگمن، شادکامی حقیقی را رسیدن به فراخنای شناسایی و رشد توانایی(کنجکاوی، نیروی حیاتی و قدردانی) در بازی، کار و عشق بیان کرده است (عسکری، ۱۳۸۹ ). دینر، ( ۱۹۸۴ ) بیان می دارد بسیاری از تحقیقات در مورد شادی بر لذت تجربه کردن یک زندگی خوشایند تمرکز دارد . رفاه ذهنی شامل سه جنبه: تجربه مکرر احساس مثبت، تجربه غیر مکرر احساس منفی، تعهد سازمانی و رضایت از زندگی است (فیشر، ۲۰۱۳ ). فیلسوفان معتقدند که رفاه زندگی نیز مهم است. این امر شامل یک زندگی خوب و نه فقط خوشایند است و تمرکز آن بر رشد، هدف در زندگی، معنی و خودیابی است (شلدن و الیوت و وار ،۲۰۰۷، به نقل از فیشر، ۲۰۱۳ ). سازه های زندگی خوب و شاد شامل درگیری شغلی، تعلق خاطر، کامیابی، جریان، انگیزه درونی، معنی در کار و فراخوانی به کار هستند (فیشر، ۲۰۱۳).
عوامل مؤثر بر شادکامی در سازمان متنوع هستند، از جمله آنها می توان از هدف گذاری نام برد.  برای رسیدن به شادی، افراد باید طبیعت، ماهی و به ویژه نیازهای خاص خود را بشناسند .
هدفهای روشن، قابل اندازه گیری، قابل مشاهده، با محدوده زمانی معین و هزینه مشخص، انگیزش کارکنان را بالا می برد، ضمن آنکه میزان ابهام و تعارض در نقش آنان را کاهش می دهد.
هدفگذاری موجب تمرکز فرد بر کار شده، نیروی وی را در مسیر مولد قرار می دهد و زمینه مشارکت در هدفگذاری و پذیرش اهداف کاری توسط کارکنان را میسر می سازد (رضائیان،۱۳۸۷). نوسبام، اساس شادکامی را بر دستیابی به اهداف می داند . بر اساس نظریه « فهرست اهداف» چیزهای حقیقتاً ارزشمندی در دنیا وجود دارند و شادکامی، عبارت است از دستیابی به تعدادی از این اهداف حقیقتاً ارزشمند.
عامل مؤثر بعدی بر شادکامی که در مدل سازمان شاد بیان شده، اعتماد است.
کارکنان زمانی شاد هستند که به کارفرمایان اعتماد داشته باشند، به آنچه انجام می دهند، افتخار کنند و از همکاری با افرادی که با آنها کار میکنند، لذت ببرند (فیشر[۲]، ۲۰۱۰ ). سای روتا، مشکیند  و ملتزر بیان می دارند عوامل مهم در ایجاد شادی و نیروی کار مشتاق، برابری (رفتار احترام آمیز، انصاف و امنیت)؛ موفقیت (غرور و افتخار به شرکت، توانمندسازی، بازخورد، چالش شغلی) و اعتماد متقابل همکاران می باشند. مشارکت در تصمیم گیری نیز بر افزایش شادی کارکنان تأثیر دارد.  شیوه های کاری که در برگیرنده تسهیم اطلاعات و قدرت با کارکنان هستند، انگیزه را بهبود می بخشند.
دیگر عامل مؤثر بر شادی در ساز مان عدالت است.
عدالت جزء ویژگی های سازمانی پیشگویی کننده نگرش های مربوط به شادی است (فیشر، ۲۰۱۰ ). کارکنان زمانی شاد هستند که به کارفرمایان اعتماد داشته باشند (فیشر، ۲۰۱۰ ). طبق نتیجه مطالعه سی اهرادین، آرمنو، سیودریو و نورمیجاتی (۲۰۱۳) عدالت سازمانی، اثر مثبت بر اعتماد به مدیر و تعهد سازمانی دارد.
اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی هم با سازه های شادی و هم عوامل مؤثر بر آن رابطه دارد. اشجع، نوری، عریضی و سماواتیان، (۱۳۸۸) دریافتند میان ابعاد عدالت و ابعاد اعتماد رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
اعتماد سازمانی یک عنصر ضروری برای احساس ایمنی و حمایت و نیز یک عامل مهم برای  بهبود تعهد سازمانی است
اعتماد، بخشی از ارزش ها و هنجارهای سازمان است که با فعالیت های تعیین هدف، تصمیم گیری و همکاری مرتبط می باشد (سیاهرادین و همکاران، ۲۰۱۳ ).
فعالیتهایی که شناسایی مبتنی بر اعتماد را تقویت می کنند عبارت است از: توسعه هویت جمعی، ایجاد اهداف و محصولات مشترک و ارزشهای مشترک جمعی (لوویکی و بانکر[۶]، ۱۱۹۹۶ به نقل از: لاکا می ته بیولا[۷] ، ۲۰۰۴).
محیطی که در آن رهبران و زیردستان به یکدیگر، به اهداف و اعمال سازمان و نیات یکدیگر اعتماد دارند، آنها را در پیشبرد اهداف سازمان توانا می کند  (لاکا می ته بیولا ، ۲۰۰۴).
دیگر عامل مؤثر بر شادکامی کارکنان، مشارکت در تصمیم گیری گروهی است. جونز[۸] (۲۰۱۰) یکی از پنج عامل عمده اثرگذار بر شادی در محیط کار میداند. فیشر ( ۲۰۱۰ )، معتقد است شیوه های کاری که دربرگیرنده تسهیم اطلاعات و قدرت با کارکنان هستند، انگیزه را بهبود می بخشند.

[۱] Cheremnykh

[۲] Fisher

[۶] Lewicki  & Bunker

[۷] Laka-Mathebula

[۸] Jones

 
منبع:
نجاری ر، ضماهنی م، آذر ع، معارفی ف. ۱۳۹۴٫ سنجش مدل سازمان شاد در دانشگاههای پیام نور استان خوزستان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره ۲ (شماره پیاپی ۱۳ )، تابستان ۱۳۹۴٫

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *