یوکل و بکر (2006) شرایط تسهیل کننده ی توانمندسازی را به شرح زیر ذکر می کنند:
1- ساختار سازمانی:
شرایط مطلوب: تمرکززدایی و رسمیت کمتر،مشتری مداری، تنوع در خدمات یا محصول.
شرایط نامطلوب: تمرکز و رسمیت زیاد، خدمات و محصولات استاندارد.
2- فرهنگ سازمانی:
شرایط مطلوب: انعطاف پذیر، یاد گیرنده، مشارکتی، عادلانه،وجود قضاوت سازنده افراد در مورد عقاید دیگران، پاداش و بازشناسی، دارای مکانیزم هایی برای رشد ایده های نو، تفکر فعال، داشتن دید مشترک .
شرایط نامطلوب: داشتن عملیاتی که به افراد اجازه اشتباه نمی دهد، اجتناب از خطر،شکایت از ایده های جدید، رقابت درونی مخرب.
3- طراحی شغل:
شرایط مطلوب: وظایف پیچیده و غیر معمول و چالش بر انگیز، تکنولوژی انعطاف پذیر، مبتنی بر تکامل مستمر و دوستانه با مشتری.
شرایط نامطلوب: وظایف تکراری و ساده، عدم تعامل کارا با مشتری.
4- در دسترسی بودن منابع:
شرایط مطلوب: در دسترس بودن منابع، مواد، تسهیلات و اطلاعات مناسب.
شرایط نامطلوب: کمبود یا عدم وجود منابع مورد نیاز.
5- پاداش و حس مالکیت کارکنان:
شرایط مطلوب: کارکنان از موفقیت های سازمان سهم می برند.
شرایط نامطلوب: سهم کارکنان از موفقیت های سازمان ناچیز است .
6- مهارت ها و ویژگی های شخصیتی کارکنان:
شرایط مطلوب: وجود کارکنانی با نیاز زیاد به پیشرفت، با اعتماد به نفس و خودکارآمدی بالا، با جهت گیری مکان کنترل درونی.
شرایط نامطلوب: انگیزش پیشرفت پایین کارکنان و اعتماد به نفس پایین کارکنان، وجود کارکنانی با جهت گیری مکان کنترل بیرونی.

7- خود مختاری:
شرایط مطلوب: کارکنان آزادانه قادرند تصمیم بگیرند که چه کارهایی و چگونه باید انجام شوند، کارکنان احساس می کنند که بر کارها کنترل دارند.
شرایط نامطلوب: کارکنان فاقد آزادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام کارها و فاقد کنترل برای انجام کارها هستند.
8- اعتماد متقابل:
شرایط مطلوب: اعتماد دو طرفه میان کارکنان بالا است.
شرایط نامطلوب: اعتماد دو طرفه میان کارکنان پایین است.
9- نحوه انتخاب رهبر:
شرایط مطلوب: رهبر بوسیله اعضای تیم انتخاب می شود.
شرایط نامطلوب: رهبر از طریق مدیریت عالی انتصاب می شود.
10- رهبران به عنوان الگو:
شرایط مطلوب: رهبران به عنوان الگو عمل کرده، اهداف مناسب انتخاب می کنند، از اعضای گروه کاری پشتیبانی می کنند، به مشارکت افراد ارج می نهند و به کارکنان اعتماد به نفس می دهند.
شرایط نامطلوب: رهبران به مثابه ی یک الگو برای کارکنان نمی باشند.

چند توصیه به رهبران به منظور تشویق کارکنان برای مشارکت:
1- تشویق کردن افراد به بیان نگرانی هایشان
2- ثبت پیشنهاد ها و ایده ها
3- پیدا کردن راه حل هایی بر مبنای پیشنهادهای و ایده ها
4- گوش کردن به دیدگاه ها بدون اتخاذ موضع دفاعی
5- ارزش نهادن به پیشنهادها (یوکل و بکر، 2006).


به کوشش دکتر امین برازنده

منبع

Yukl,G.A., & Becker,W.S.(2006). Effective empowerment in organizations.  Organization Management Journal, 3(3),210-231.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید