فهرست منابع آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی
(آزمون سازمان سنجش)

آمار و روش تحقیق (با ضریب ۲) 
۱-احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی (تالیف: دکترعلی دلاور- انتشارات رشد)
۲-مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (دکتر دلاور- انتشارات رشد)
۳-روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تالیف: دکترعلی دلاور- انتشارات رشد)
روان شناسی صنعتی و سازمانی (با ضریب ۲) 
۱-زمینه روان شناسی صنعتی/سازمانی (تالیف: رونالد ای . ریجیو- ترجمه دکتر داود حسین زاده، زهرا لبادی – انتشارات مازیار)
۲-روانشناسی صنعتی و سازمانی (تالیف: اسپکتور- ترجمه دکتر علی مهداد)
۳-زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی (تالیف: آبراهام ک. کورمن- ترجمه دکتر حسین شکرکن- انتشارات رشد)
روان شناسی اجتماعی (با ضریب ۲) 
۱-روان شناسی اجتماعی (تالیف: الیوت ارونسون- ترجمه : دکتر حسین شکر کن- انتشارات رشد)
۲-روان شناسی اجتماعی (تالیف: دکتر یوسف کریمی)
رفتار سازمانی (با ضریب۳) 
۱-مردم در سازمانها (تالیف: ترنس آر.میچل- ترجمه: دکتر حسین شکرکن- انتشارات رشد)
۲-رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها (۳ جلدی) (تالیف: استیفن پی. رابینز- ترجمه: دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی)
روان شناسی امور استخدامی (با ضریب ۳) 
۱- مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی (تالیف: شیمون ال. دولان، رندال اس.شولر- ترجمه:دکتر محمد صائبی، دکتر محمد علی طوسی- انتشارات موسسه عال