رضوی امیری و سعیدی (1385)، نظام پیشنهادات را این گونه معرفی کرده اند: «شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از سیستم پیشنهادات یا طرح بسیج اندیشه ها که این عوامل از جمله عوامل موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. به عبارت دیگر، سیستم پیشنهادات، فرمان برداری از دانایی و به گردش انداختی تفکر را تشویق کرده و مانع از گسترش استبداد طلبی افراد می شود و از این طریق است که سازمان آماده ی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت می شود.

آن ها دلایل ضرورت مشارکت را به صورت زیر ذکر کرده اند:

1- کارکنانی که در رابطه با اجرای کار همکاری دارند، بهتر از مدیر هر قسمت  می توانند در رابطه با کارکنان پیشنهادات مناسب داشته باشند.

2- تفکر جمعی اثر بخشی تر از تفکر فردی است.

3- مشارکت کارکنان نوعی احساس مالکیت در آنان ایجاد می کند، این امر کارکنان را به تفکر وا داشته و سبب می شود تا آنان در جهت رشد خود و سازمان گام بر دارند.

4- برای کشف مشکلات جزئی و کلی این روش بسیار مناسب است.

رضوی امیری و سعیدی (1385)، مدل ارزیابی نظام پیشنهادات را به صورت زیر تبیین کرده اند:

1- پیش زمینه (Context):

در این مرحله آنچه که لازمه تحقق سیستم است، یعنی میزان مساعد بودن زمینه برای شکل گیری سیستم مورد نظر بررسی می شود:

2- درون داد (Input):

در این مرحله آنچه که برای پیاده سازی سیستم مورد نیاز است و قبل از اجرا طراحی می شود مورد نظر است:

– تدوین آیین نامه مناسب برای اجرای نظام

– تدوین برنامه های اجرایی و عملیاتی

– طراحی سیستم های بررسی پیشنهادات

– استفاده از مشاوران و متخصصان

– تعریف حدود مشارکت و وظایف مدیران و کارکنان

– مشخص بودن محدودیت ها و انتظارات مدیر

3- فرآیند (Process):

در این مرحله چگونگی اجرای سیستم با توجه به درون دادها مورد بررسی قرار می گیرد:

– اجرای نظام پیشنهادات مطابق با آیین نامه های مربوط

– اجرای سریع پیشنهادات مصوب

– پرداخت سریع پاداش های مصوب

– انتخاب طرح های برتر سالیانه

– ایجاد گروه های همیاری و بهبود کیفیت

– تشکیل دبیرخانه نظام پیشنهادات و انتخاب دبیر مناسب

4- نتایج یا محصول (Product):

در این مرحله اثرات و نتایج سیستم مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد:

– رضایت کارکنان

– خلاقیت و نوآوری

– کاهش ضایعات و صرفه جویی اقتصادی

– افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول

– ایجاد روحیه کار تیمی

– بهبود روابط مدیر و کارکنان

– ارتقای احساس وفاداری و تعلق سازمانی

– توسعه انسانی

– تحقق اهداف سازمان

یکی از فنون رایج برای جمع آوری عقاید افراد، استفاده از فن بارش مغزی است، در اجرای این فن 4 قانون باید رعایت شود:

1- انتقاد صورت نگیرد

2- تفکر باز و محدود نشده تشویق شود

3- حداکثر نظرات تولید شود

4- عقاید و نظرات مختلف با هم ترکیب شود (خراسانی، 1386؛ فتحی واجارگاه، 1381).

از جمله مزایای فن بارش مغزی موارد زیر است:

1- نیازهای مهم و اساسی شناسایی می شوند (عباس زادگان و ترک زاده، 1381؛ فتحی واجارگاه، 1381).

2- آزادی بیان ترغیب می شود و به مشارکت همه افراد احترام گذاشته می شود و به افراد فرصت اظهار نظر می شود (عباس زادگان و ترک زاده، 1381؛ فتحی واجارگاه، 1387).

3- نیازهای تعیین شده در این روش برگرفته از نظرات نو و پویای صاحب نظران و دست­اندرکاران مبتکر و خلاق است (رضوی، 1382).

4- به دلیل برخورداری از اندیشه های نو و پویا، انگیزه های جدیدی برای ترغیب به مشارکت و پذیرش عمومی در افراد ایجاد خواهد شد (رضوی،1382).


به کوشش دکتر امین برازنده
منبع:

  • فتحی و اجارگاه، کورش.(1381). نیاز سنجی آموزشی، الگوها و فنون، تهران: انتشارات آییژ.
  • فرنچ، وندال. و بل، سیسیل.اچ. (1385). مدیریت تحول در سازمان، مترجمان: سید مهدی
  • الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار، چاپ دوازدهم.
  • رضوی، سید یوسف. (1382). نیاز سنجی آموزشی بارویکرد پودمانی، تهران: انتشارات پرتو واقعه.
  • رضوی امیری، زهرا.وسعیدی،زهرا.(1385).ارزیابی و توسعه نظام پیشنهادات، ماهنامه تدبیر،18،180.
  • هداوند، سعید. و صادقیان ،شهره.(1386).سازه های اثر بخش در توان افزلیی کارکنان،ماهنامه تدبیر،180،18.
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید