سازمان ملل متحد مدیریت عملکرد را یکی از ۶ قابلیت و شایستگی همه مدیران و سرپرستان خود معرفی کرده و طی آن از مدیرانش انتظار دارد:
– نقش های کارکنان و انتظاراتی که از کارکنان دارند را روشن کنند.
– کار و مسئولیت را به کاردان (مناسب ترین فرد ممکن) ارجاع دهند.
– در نقش یک مربی از عملکرد و رفتار مطلوب کارکنان حمایت و آن را هدایت نمایند.
– بر عملکرد کارکنان نظارت کنند و به کارکنان بازخوردهای سازنده و مفید بدهند.
– از ریسک پذیری، ابتکار عمل و خلاقیت کارکنان (در مسیر تحقق عملکردهای مطلوب) حمایت کنند.
– عملکرد کارکنان را منصفانه ارزیابی نمایند.
– از رشد و توسعه مهارت ها و قابلیت های کارکنان (در جهت بهبود مستمر عملکردها و رفتارها) حمایت فعال و مشتاقانه داشته باشند.
برای کسب اطلاع کاملتر از مدل (فهرست) شایستگی های مدیریتی سازمان ملل متحد و آگاهی از مسئولیت و ماموریتی که این سازمان به عهده همه مدیران خود گذاشته است می توان به پایگاه اینترنتی سازمان به آدرس
www. UN.ORG
مراجعه کرد و مدرک مفصلی در همین زمینه با مقدمه کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان منتشر شده را مطالعه نمود.

مدیریت عملکرد چیست؟


منبع: مدیریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)/ دکتر بهزاد ابوالعلایی/انتشارات سازمان مدیریت صنعتی/چاپ هفتم ۱۳۹۵