مرحله چهارم: بازخورد

بدون باز خورد، کارکنان امکان عکس العمل اصلاحی، تغییر و یادگیری را از دست می دهند. وقتی به کارکنان با الفاظ روشن و بدون ابهام بازخورد می دهیم، آنها می توانند عملکرد آینده خود را تعدیل و تصحیح کنند. مدیرانی که در صدد بهبود چرخه مدیریت عملکرد و بالابردن شاخص مسؤلیت پذیری در سازمان خود و در میان کارکنانشان هستند باید داد گرفتن بازخورد را یاد بگیرند.

همان گونه که نتایج و عواقب یک کار می تواند مطلوب یا نامطلوب باشد، بازخورد نیز می تواند مثبت یا منفی باشد. مدیران اغلب به سمت بازخورد منفی و اشتباهات کاری کشیده می شوند در حالی که رهبران اثربخش بین بازخوردهای مثبت (مواردی که کارکنان در آنها خوب کار کرده و پیشرفت داشته اند) و بازخوردهای سازنده (مواردی که کارکنان نیاز به اصلاح و بهبود دارند) تعادل و توازن برقرار می کنند.

در اینجا به صورت اجمالی به شش ویژگی یک بازخورد خوب اشاره می کنیم:

– بازخورد باید فوری ارائه شود. وقتی در دادن بازخورد تاخیر می کنیم اثر آن از دست می رود.

– بازخورد را باید به الگوهای رفتاری داد نه به یک رفتار که تکرار نمی شود (نشده است). وقتی رفتاری منفی فقط برای یکبار رخ می دهد، مدیران موفق در مورد بازخورد منفی افراط نمی کنند.

– بازخورد وقتی موثر است که کارکنان بتوانند آن را دائما کنترل و نظارت کنند و بفهمند که چگونه عمل کرده اند و چقدر پیشرفت داشته اند.

– بازخورد باید صریح و صادقانه باشد.

– بازخورد باید رفتاری یعنی حاوی پیشنهادهای مشخصی برای رفتارهای آینده یا آینده رفتاری فرد باشد. بازخورد وقتی به جای رفتار روی فرد متمرکز می شود و یا به کلی گویی می پردازد شکست می خورد. وقتی شما درباره گذشته کارکنان صحبت می کنید آنها مایل اند دفاع کنند یا انکار و یا توجیه نمایند.

– بازخورد باید پیگیری شود تا تغییر را تشویق کند. وقتی بازخورد را تکرار و پیگیری نمی کنیم، به ندرت می توانیم انتظار تغییرات پایدار رفتاری و عملکردی داشته باشیم.


مرحله اول طراحی و اجرای یک نظام مدیریت عملکرد: (۱) تعیین اهداف و استراتژیها

مرحله دوم طراحی و اجرای یک نظام مدیریت عملکرد: (۲) معیارهای اندازه گیری و استانداردها

مرحله سوم طراحی و اجرای یک نظام مدیریت عملکرد: (۳) عواقب و پیامدها


منبع: مدیریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)/ دکتر بهزاد ابوالعلایی/انتشارات سازمان مدیریت صنعتی/چاپ هفتم ۱۳۹۵