مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن

کورمن این مشخصه ها را چنین توصیف می کند:

 • ناتوان: این اصطلاح توصیف کننده عواطف فردی است که احساس کند مهار حوادث و رویدادهای حائز اهمیت را در حیات خود از دست داده است و در نتیجه قرار گرفتن در حالت ناتوانی ، به احتمال زیاد خود را در رفتارهایی درگیر می کند که بازتاب
 • بیهودگی: فردی که احساس بیهودگی می کند ، کسی است که در یافتن و به کار بردن مناسب در خصوص اهمیت یا فایده اقدامات خود دچار مشکل شده است (اینکه چه چیز با معنا و مفید است).
 • بی هنجاری: این اصطلاح وضع فردی را توصیف می کند که برای راهنمایی و هدایت رفتار ، قواعد محدودی را تشخیص می دهد. نظام اجتماعی و مقررات رفتاری او از هم گسیخته و برایش رهنمودهایی محدود وجود دارد.
 • انزوای اجتماعی: وضع روانی فردی که توانایی تعامل با دیگران را از دست داده است و احساس می کند از فهم نگرش های دیگران عاجز است.
 • از خود بیزاری: فرد در این حالت با رفتارهایی که منعکس کننده ارزش ها یا نیازهای واقعی او نیستند ، درگیر است و به جای اظهار وجود، در فعالیت های بی معنی درگیر می شود و عزت نفس اندک و عدم علاقه در این افراد مشاهده می شود. (کورمن ،۱۳۷۰ ؛۲۲۹)

 
 

 1. کاهش یکپارچگی اجتماعی
 2. ازهم گسیختگی هنجارها و ارزش های سنتی
 3. احساس بی هنجاری ، بیهودگی و ناتوانی
 4. احساس انزوای اجتماعی
 5. احساس بی تفاوتی _ کاهش انگیزه
 6. بیزاری از خود در ابراز رفتارهای مربوط به حرفه و شغل
 7. حداقل سرمایه گذاری در رفتار مربوط به شغل
 8. نیاز به تکنولوژی زیاد در انجام فرایند کاری برای حصول هدف

توالی اثرات بی تفاوتی بر عملکرد شخص (کورمن ۱۳۷۰ ،۲۲۹)

نمادها، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی

 • فرد نسبت به وقوع یا عدم وقوع پدیده های پیرامونی و مشخصا تحقق یا عدم تحقق اهداف سازمان، اجرا یا عدم اجرا برنامه ها، انجام یا عدم انجام ماموریت های سازمانی و نهایتا موفقیت و عدم موفقیت سازمان بی خیال و بی اعتناست.
 • ماموریت ها و تکالیف محوله را با دقت و سرعت و حساسیت لازم انجام نمی دهند.
 • در ارائه پیشنهاد، ایده و راهکار جدید و چگونگی بهبود شرایط کار در سازمان، حرکتی و یا علاقه ای از خود نشان نمی دهد.
 • از برنامه های آموزشی استقبال نمی کنند.
 • از مواجهه با مدیر اکراه دارد.
 • تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج و سنگینی گذشت اوقات در درون سازمان معرف بیزاری او از سازمان بودن است.
 • به لحاظ پاره ای از ملاحظات مربوط به تامین شغلی در سازمان می ماند، اگر شرایط او هموار باشد سازمان را ترک می کند. (میرحسینی و زواره،۱۳۷۴ ؛ ۶۸،۷۸)

عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی

 • عدم همسویی بین افراد و سازمان.
 • بروکراسی شدید در سازمان و نخبه گرایی در انتصاب ها.
 • ساختار سازمان بلند و طولانی.
 • انجام کار بدون فهم دلایل آن.
 • عدم فرصت مشارکت در تصمیم گیری.
 • بی نیازی و یا عدم آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خود.
 • ناکافی بودن و یا نامناسب بودن سبک های رهبری و روش های مدیریتی
 • فقدان و ناکارآمدی نظام ارزشیابی کارکنان
 • بی تفاوتی گروهی از کارکنان
 • انتقال بی تفاوتی به محیط کار (میرحسینی و زواره،۱۳۷۴ ؛ ۶۸،۷۸).

 


منبع:

 • کورمن،آ.(۱۳۷۰).روانشناسی صنعت وسازمان(حسین شکرشکن،مترجم).تهران .وزارت فرهنگ وارشاداسلامی
 • میرحسینی زواره، سید مهدی. (۱۳۷۴) . بی تفاوتی مهرگان . م و شفیعی. م (۱۳۸۳). ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی_هواپیمایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های چند هدفه تهران: دانش مدیریت

منبع اصلی: فاطمه زارعی رباط (۱۳۹۳) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی: بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان. (در صورت استفاده از متن در متون علمی؛ لطفا به همین منبع استناد فرمایید)

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید