شغل چیست؟ شاغل کیست؟


١- شغل : شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
۲- شاغل: فردی که در زمان مشخصی عهده دار شغلی است.
٣- پست / سمت: به هر یک از گزینه های نمودار سازمانی، پست گفته می شود. به عبارتی پست عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی برای انجام وظایف و مسؤولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک شغل در نظر گرفته می شود، اعم از این که دارای متصدی باشد یا بدون متصدی باشد
۴- پاسخگویی: مسئولیت در برابر پیامدها و ارائه پاسخ توسط متصدی یک پست سازمانی در قبال مسئولیت های محوله.
۵- اختیار: قدرت یا حقی که برای انجام دادن وظایف یک شغل باید به متصدی آن داده شود.
۶- شرایط احراز: حداقل شرایطی که فرد برای تصدی یک شغل سازمانی باید دارا باشد.
۷- شرح شغل: عنوان مدرکی است که وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، شرایط کار و شرایط احراز هر یک از مشاغل سازمانی را تشریح می نماید.
 
منبع: استاندارد ۳۴۰۰۰ در عمل- آرین قلی پور- انتشارات مهربان نشر-چاپ ۱۳۹۷