آموزش و توسعه سازمانیآموزش و توسعه سازمانی

درس ۲۵؛ آموزش و توسعه سازمانی

گزینش و ارزشیابی عملکرد از جمله فنونی است که می تواند سازمان را در متناسب ساختن افراد با مشاغل و برانگیختن آنان در شغل یاری دهد. اما مشاغل تغییر می کنند، افراد به سمت های جدید ارتقا یا تنزل می یابند، پیشرفت های جدید و تغییر در تکنولوژی، ابزارآلات و ماشین ها رخ می دهد، نظام های مدیریتی جدید شکل می گیرد و تغییر می کنند، در این میان، آموزش و توسعه نظام مند می تواند تطابق شغلی ایجاد شده را نگه دارد و انگیزه را حفظ کند. علاوه بر این آموزش کارکنان هم جنبه و صرفه اقتصادی دارد و هم مزیت منابع انسانی؛ چرا که افزایش توانایی و مهارت کارکنان منجر به باروری و عملکرد بالا می شود و هم توجه و آموزش دادن به افراد منجر به افزایش انگیزه و تعهد برای ماندن و کار کردن می شود. تعریف آموزش سازمانی: آموزش تلاشی از سوی سازمان برای تغییر رفتار اعضای خود از رهگذر فرایند یادگیری به منظور و با هدف افزایش اثربخشی است. کارکردهای آموزش چیست؟