فرسودگی شغلی

علل و اثرات فرسودگي شغلي

علل فرسودگي شغلي

مطالعات زيادي تا دهة 1980 در مورد تنيدگي و به دنبال آن فرسودگي شغلي به عنوان عامل پس از وقوع تنيدگي صورت گرفته است، ولي ريزفاكتورهاي فرسودگي و عوامل ايجادكنندة آن در محيط كار در دهة 1990 بيشتر مدنظر محققان بهداشت رواني محيط كار بوده است. اين در حالي است كه گروهي تأثير شدت محركهاي بيروني (درون سازماني و برون سازماني) را بر جنبه هاي مختلف فرسودگي، عامل اساسي در بروز شدت فرسودگي مي دانند و گروهي ديگر تفاوت هاي فردي و نوع شخصيت افراد را در شدت بروز اين عارضه مهم قلمداد مي كنند (وردی نژاد و حسن زاده، 1385). ادامه نوشته

کار و مهارت های اجتماعی

کار و مهارت های اجتماعی

کار و مهارت های اجتماعی

تهیه و تنظیم: امین خسرویان

بر طبق تئوری پیشرفت موءسسات، فرآیند انسانی یکی از دو استراتژی موجود برای بهبود و اثر گذاری موسسات و کارمندان آن ها می باشد و دیگر موضوع، ساختار تکنو لوژی موجود در سازمان می باشد. براساس نظریه والتون و بیر[1] (1990) رویکرد فرآیند، انسانی شامل کارمندانی می شود که تحت آزمایش در فرآیندهای گروهی و درون گروهی با تغییر دادن برنامه ها قرار خواهند گرفت بطوریکه این موارد سبب بهبودکارآیی و اثرگذاری آنها می شود. هدف این فرآیند آزمایش رفتارهایی مثل فرار از کار یا عدم انجام مسئولیت و هم چنین تلاش در بهبود توافق جمعی در رفتارها ی اجتماعی می باشد.

ادامه نوشته

پيشگيري از فرسودگي شغلي

پيشگيري از فرسودگي شغلي

پيشگيري از فرسودگي شغلي

موارد زير مي تواند ما را در پيشگيري از فرسودگي شغلي راهنمائي نمايد:

۱- بهتر است قبل از به کار گماردن افراد، توانائي هاي آنها را براي انجام کار از نظر فعاليت هاي فيزيکي، فيزيولوژيکي و رواني سنجيد و افرادي را که داراي اين توانمندي ها هستند به کار مشغول کرد.

۲- مناسب کردن شرايط محيط کار مانند کاهش سر و صدا، ر طوبت و درجه  حرارت مناسب، روشنائي کافي.

۳- توجه به حق و حقوق کارکنان و کمک گرفتن از يک روان شناس براي بهبود روابط کاري.

۴- توجه به اين موضوع که توليد زياد و افزايش بهره وري در صورت توجه به ارزش هاي انساني کارکنان بهتر و راحت تر به دست مي آيد.

۵- رعايت عدالت و انصاف در محيط کار و مشخص بودن شرح وظايف کارکنان.

۶- تعداد روزهاي کاري و جمع ساعات کار هفتگي در محدوده ي پيش بيني شده در قوانين کار.

۸- کاهش يا حذف حرکات غير ضروري در کار و انجام دادن کار با سرعت متعادل.

۹- ايجاد تنوع در کار.

۱۰ -استراحت هاي کوتاه بين کار.

۱۱ -پرهيز از اضافه کاري زياد و غير ضروري به ويژه در کارهاي سخت.

۱۲ -استفاده از تعطيلات و مرخصي هاي قانوني که به تمدد اعصاب و افزايش قدرت جسم و روان کمک مي کند.

۱۳ -کار نکردن در ساعات شب در صورت امکان، چون در هنگام شب خستگي زودتر به سراغ کارکنان مي آيد.

۱۴ -توجه به رفاه کارکنان و تشويق آنها به انجام ورزش و تفريحات سالم. اين کار به طور قابل ملاحظه اي سبب افزايش توانمندي افراد و مقابله با خستگي مي شود.

۱۵ -توجه به وضعيت رواني کار کنان در خارج از محل کار.

۱۶ -مصرف نکردن بيش از حد مواد محرک زا، مثل قهوه و چاي.

۱۷ -عدم مصرف دخانيات، مواد مخدر و دارو هاي آمفتامين.

۱۸ -استراحت و خواب کافي (ساعتچی، 1376).

اختلال جسمانی شکل

اختلال جسمانی شکل

اختلال جسمانی شکل

نشانگان جسمانی

اختلالهای جسمانی شکل[1]، انواع اختلالهایی را شامل می شود که در آنها، تعارضهای روانی به مشکلات یا شکایتهای جسمانی تبدیل می شوند که پریشانی یا اختلالی را در زندگی فرد به وجود می آورند. اصطلاح جسمانی شکل از کلمه یونانی تن[2] به معنی «جسم» به دست آمده است. با این حال، اختلالهای جسمانی شکل به جای اینکه جسمانی باشند، روانی هستند، زیرا هیچ نابهنجاری جسمانی وجود ندارد که بتواند شکایت جسمانی را توجیه کند (هالجین و ویتبورن[3]، 1389). ادامه نوشته